Začetna stran / Dovoljenja s področja pristojnosti / Medicinski pripomočki / Nadzor
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Nadzor nad izvajanjem Zakona o medicinskih pripomočkih

Skladno s prvim odstavkom 63. člena Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, 98/09, v nadaljevanju: ZMedPri) inšpektorji nadzirajo izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov in splošnih aktov, razen v primerih, ki spadajo v pristojnosti tržnih inšpektorjev na podlagi drugega odstavka 63. člena ZMedPri. 

JAZMP je prekrškovni organ za področje medicinskih pripomočkov.

© 2017 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca