Začetna stran / Dovoljenja s področja pristojnosti / Medicinski pripomočki / Poslovni subjekti, ki opravljajo promet na drobno
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni

Aktualne informacije s področja lahko preberete na Obvestila in objave, ki jih najdete na desnem meniju.

V omenjeni register se vpisujejo:

  • poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno v specializiranih prodajalnah in
  • uvozniki medicinskih pripomočkov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno, s sedežem v Republiki Sloveniji.

Poslovni subjekt, ki se vpisuje v omenjeni register mora izpolnjevati določbe Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) in Pravilnika o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomočki (Uradni list RS, št. 37/10).

Navodilo strankam, za vpis in izbris ter vpis sprememb v ustrezen register

Za priglasitev vpisa, spremembe podatkov ali izbrisa iz omenjenega registra izpolnite naslednje obrazce in priloge:

  • OBRAZEC C - Vpis v Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno

V primeru specializiranih prodajaln na več lokacijah, izpolnite tudi Prilogo 1

V kolikor želite tudi potrdilo o vpisu v register, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Potrdila o vpisu se namreč ne izdajajo po uradni dolžnosti, ampak le na zahtevo stranke.

Z zahtevkom za izdajo potrdila pridobite potrdilo o obstoječem vpisu. Potrdilo se izda na pisno zahtevo predlagatelja, najpozneje v 15 dneh od prejema zahteve.

VPIS

Vpis v register se izvede na podlagi vloge predlagatelja, ki se jo lahko vloži na predlaganih obrazcih, najpozneje v 15 dneh po začetku opravljanja dejavnosti.

SPREMEMBA

Vpis spremembe v register se izvede na podlagi vloge predlagatelja, ki se jo lahko vloži na predlaganih obrazcih, najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi spremembe.

IZBRIS

Izbris iz registra se izvede na podlagi pisne zahteva predlagatelja, katera mora vsebovati akt organa upravljana poslovnega subjekta ali drug dokument iz katerega je razvidno prenehanja opravljana ustrezne dejavnosti ali prenehanje delovanje poslovnega subjekta.

POTRDILO

Potrdilo o vpisu ali priglasitvi spremembe se izda na pisno zahtevo predlagatelja, najpozneje v 15 dneh od prejema zahteve. Zahtevek za izdajo potrdila lahko najdete znotraj posameznega zavihka za priglasitev določene dejavnosti ter v zavihku Obrazci.

JAZMP mora v 30 delovnih dneh po prejemu vloge predlagatelja zahtevati njeno dopolnitev, če je nepopolna, in določiti predlagatelju rok, v katerem jo mora dopolniti. 

© 2017 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca