Začetna stran / Dovoljenja s področja pristojnosti / Zdravila / Priglasitev dejavnosti prometa na debelo
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Priglasitev dejavnosti prometa z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji

Pravne in fizične osebe, ki so pridobile dovoljenje  za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in bodo opravljale promet z zdravili na deblo v Republiki Sloveniji, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na deblo v Republiki Sloveniji priglasiti pri JAZMP.

Odgovornosti oz. naloge JAZMP s področja priglasitve dejavnosti prometa z zdravili na deblo v Republiki Sloveniji so:

  • Izdaja potrdila o vpisu/izbrisu v/iz uradno evidenco pravnih in fizičnih oseb, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili v državi članici Evropske unije in so se priglasile pri JAZMP za opravljanje prometa na debelo z zdravili v Republiki Sloveniji.

Nacionalna zakonodaja

  • Zakon o zdravilih (Uradni list RS št. 31/2006 in 45/2008; ZZdr-1) in Zakon o zdravilih (Uradni list RS št. 17/2014; ZZdr-2)
  • Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo  in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo (Uradni list RS, št. 46/2009)

Navodilo strankam, kako pridobijo dovoljenje

Priglasitev dejavnosti prometa z zdravili na deblo v Republiki Sloveniji:

17 . člen Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo  in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo (Uradni list RS, št. 46/2009) določa postopek  in  vsebino vloge za priglasitev.

Predpisani obrazec ne obstaja. 

Splošni elektronski naslov za področje izdelave zdravil: info(at)jazmp.si 

Objava podatkov

JAZMP objavlja podatke  o priglašenih veletrgovcih s sedežem v državi članici EU:

  • Seznam priglašenih veletrgovcev, ki so dovoljenje pridobili v drugi EU članici.
© 2017 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca