Začetna stran / Dovoljenja s področja pristojnosti / Zdravila / Promet na debelo
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo

Promet z zdravili na debelo lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki  imajo dovoljenje JAZMP za opravljanje dejavnosti in izpolnjujejo z zakonom in podzakonskimi predpisi predpisane pogoje.

Nacionalna zakonodaja

  • Zakon o zdravilih (Uradni list RS št. 31/2006 in 45/2008; ZZdr-1) in Zakon o zdravilih (Uradni list RS št. 17/2014 ; ZZdr-2)
  • Pravilnik o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na deblo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na deblo (Uradni list RS, št. 46/2009)

Navodilo strankam, kako pridobijo dovoljenje

Pridobitev dovoljenja za dejavnost prometa z zdravili na debelo

11. člen Pravilnika o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na deblo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na deblo (Uradni list RS, št. 46/2009)  določa vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravili na debelo. 

Predpisani obrazec ne obstaja. 

Sprememba pogojev, ki so podlaga dovoljenja za promet z zdravili na debelo

Imetnik dovoljenja za promet z zdravil na debelo mora JAZMP o vsaki spremembi pogojev, ki so bili podlaga za izdajo dovoljenja za promet z zdravili na debelo,  takoj ali najpozneje v 15 dneh pisno  sporočiti vsako spremembo pogojev in predložiti podatke in dokumente iz 11. člena Pravilnika o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na deblo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na deblo (Uradni list RS, št. 46/2009).

Predpisani obrazec ne obstaja. 

Splošni elektronski naslov za področje prometa z zdravili na debelo: info(at)jazmp.si 

Objava podatkov

JAZMP objavlja podatke o imetnikih dovoljenja za promet na debelo:

  • Seznam imetnikov dovoljenja za promet z zdravili na debelo.
© 2017 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca