Metapodatki

Evidenca o izrabi delovnega časa

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca o izrabi delovnega časa

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca vsebuje podatke o prihodih in odhodih z dela, vrstah odsotnosti, dopustih, službenih poteh. Namen je urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja. Evidenca vsebuje naslednje podatke:  ime in priimek, datum prihoda in odhoda na delo ter drugi izhodi za posamezni delovni dan, vrsta odsotnosti za posamezne delovne dni: koriščenje dopusta, bolniška odsotnost, službena pot, starševski dopust (dopust na nego in varstvo otroka/porodniški/očetovski dopust).

5.

Pravne podlage

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

6.

Ključne besede

delovni čas, prihodi, odhodi, izhodi, odsotnost z dela, dopust, bolniška, službena pot, javni uslužbenci

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

1.1.2007

14.

Osveževanje

stalno

15.

Oblika

Podatki shranjeni v strukturirani obliki (SQL)

16.

Jezik

Slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

Alenka Kos Baus

Evidenca vstopov in izstopov iz uradnih prostorov organa

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca vstopov in izstopov iz uradnih prostorov organa

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi varovanja premoženja, življenja ali telesa posameznikov in reda v prostorih organa. Vsebuje podatke nenajavljenih obiskovalcev: ime in priimek, namen obiska, čas obiska.

5.

Pravne podlage

Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

6.

Ključne besede

obiskovalci, vstopi in izstopi

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

1.1.2007

14.

Osveževanje

stalno

15.

Oblika

Excel (.xls)

16.

Jezik

Slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

mag. Mateja Sajovic

Evidenca o stroških dela

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca o stroških dela

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca o stroških dela javnih uslužbencev, zaposlenih na JAZMP, ter posameznikov, ki na JAZMP opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela. Namen je urejanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev iz delovnega razmerja ter uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialne varnosti.  Evidenca vsebuje naslednje podatke: Za zaposlene na JAZMP: 1. identifikacijski podatki o delavcu (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO), 2. številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; 3. podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: • plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto plača za delo s polnim delovnim časom, – bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, – bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo), – bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca; • zaostala izplačila in nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s kolektivno pogodbo oziroma pogodbo o zaposlitvi: – bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; • izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavlja redne mesečne plače): – bruto izplačila na podlagi osebne delovne uspešnosti, – dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; • neto plača (za mesec poročanja, za zaostala izplačila, nadomestila plač in za izredna izplačila): – plača, – zaostalo izplačilo, – nadomestilo plače, – izredno izplačilo; 4. podatki o drugih stroških dela: – povračila stroškov v zvezi z delom, – regres za letni dopust, – jubilejna nagrada, – dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, – plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, – solidarnostna pomoč, – odpravnina, – stroški izobraževanja delavcev, – davki na izplačane plače, – ostali stroški dela; 5. podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: • prispevki v breme delodajalca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje; • prispevki v breme zavarovanca: – plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, – plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, – plačani prispevki za starševsko varstvo, – plačani prispevki za zaposlovanje. Za posameznike, ki na JAZMP opravljajo prakso ali druge oblike pogodbenega dela: naslov prebivališča, davčna številka, številka transakcijskega računa.

5.

Pravne podlage

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

6.

Ključne besede

stroški dela, plača, izplačila, javni uslužbenci

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

1.1.2007 

14.

Osveževanje

po potrebi

15.

Oblika

 

16.

Jezik

Slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

mag. Saša Kulašić

Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca o zaposlenih delavcih (personalne mape)

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca vsebuje naslednje podatke: priimek in ime, EMŠO, rojstni datum, davčna številka, stalno in začasno prebivališče, številka osebnega računa, podatki o prostovoljnem zdravstvenem zavarovanju in vključitvi v KAD, podatki o vzdrževanih družinskih članih, podatki o zavarovanih družinskih članih, podatki o številu otrok do 10. leta otrokove starosti, zaradi pravice do letnega dopusta, podatki o plači in drugih osebnih prejemkih, podatki o doseženi stopnji izobrazbe, podatki o opravljenih izpitih na podlagi pogodb o izobraževanju, podatki o višini letnega dopusta, podatki zaradi odsotnosti zaradi bolezni oz. poškodbe ali nege družinskega člana, podatki o razporeditvi na delovno dolžnost.

5.

Pravne podlage

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV) 

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

6.

Ključne besede

osebni podatki zaposlenih, izobrazba zaposlenih, plače, odsotnosti

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

1.1.2007

14.

Osveževanje

po potrebi

15.

Oblika

 .nsf

16.

Jezik

Slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

Ajda Lah

Evidenca o zaposlenih

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca o zaposlenih

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

V centralni kadrovski evidenci se za javnega uslužbenca na JAZMP vodijo: 1. identifikacijski podatki (ime in priimek, naslov prebivališča ter EMŠO); 2. podatki o delovnem razmerju (vrsta delovnega razmerja - za določen ali za nedoločen čas; datum sklenitve delovnega razmerja); 3. podatki o sedanjem delovnem mestu oziroma položaju in o prejšnjih delovnih mestih oziroma položajih v organih; 4. podatki o imenovanjih, napredovanjih in veljavnem nazivu; 5. podatki o stopnji izobrazbe, funkcionalnem in specialnem znanju, udeležbi na različnih oblikah izpopolnjevanja in usposabljanja in o opravljenih strokovnih izpitih in preizkusih znanja ter drugi podatki o strokovni usposobljenosti; 6. podatki o izkušnjah na področju evropskih zadev; 7. podatki o prejšnjih delovnih razmerjih, delovni dobi, pokojninski dobi in službeni dobi; 8. podatki o izvrševanju funkcij, o sodelovanju v projektnih skupinah in o opravljanju drugega dela v interesu delodajalca; 9. podatki o letnih ocenah; 10. podatki o priznanjih in nagradah; 11. podatki o dokončno ugotovljeni disciplinski in odškodninski odgovornosti; 12. podatki o dokončni ugotovitvi nesposobnosti; 13. podatki o prenehanju delovnega razmerja; 14. kratek življenjepis, če tako želi oziroma s tem soglaša javni uslužbenec; 15. podatki o dovoljenju za dostop do tajnih podatkov; 16. podatki, potrebni za obračun plače, in 17. drugi podatki v skladu z zakonom.

5.

Pravne podlage

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV)

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

6.

Ključne besede

seznam zaposlenih, delovno mesto, napredovanja, stopnja izobrazbe, letne ocene, nagrade in priznanja, disciplinska odgovornost, prenehanje delovnega razmerja

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

1.1.2007 

14.

Osveževanje

po potrebi

15.

Oblika

 

16.

Jezik

Slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

Ajda Lah

Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih zaposlenih

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti. Vsebuje osebno ime in datume opravljenih zdravstvenih pregledov.

5.

Pravne podlage

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

6.

Ključne besede

zdravstveni pregledi zaposlenih, medicina dela

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

1.1.2007 

14.

Osveževanje

po potrebi

15.

Oblika

 

16.

Jezik

Slovenščina (slv)

17.

Povezanost

18.

Skrbnik

Mojca Sem

Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca o opravljenih usposabljanjih za varno delo in preizkusih praktičnega znanja

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Vsebuje osebno ime in datume opravljenih usposabljanj. 

5.

Pravne podlage

Zakon o varnosti in zdravju  pri delu (ZVZD-1) 

www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

6.

Ključne besede

usposabljanje za varno delo, varnost pri delu, zdravje pri delu, obvezno usposabljanje

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

1.1.2007

14.

Osveževanje

po potrebi

15.

Oblika

Excel (.xls)

16.

Jezik

Slovenščina (slv)

17.

Povezanost

18.

Skrbnik

Ajda Lah

Evidenca zadev

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca zadev

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi izvrševanja zakonitih pristojnosti JAZMP. Vsebuje osebne podatke (in druge podatke) strank in stranskih udeležencev ter pobudnikov nadzora.

5.

Pravne podlage

Uredba o upravnem poslovanju (UUP)

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED3602

 

 

6.

Ključne besede

zadeve v obravnavi, zaključene zadeve, postopki

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

stroški ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

1.1.2007

14.

Osveževanje

stalno

15.

Oblika

strukturirana, .nsf podatkovna baza

16.

Jezik

Slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

Mirjam Jezeršek

Letna poročila JAZMP

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Letna poročila JAZMP

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Letna poročila o delu JAZMP. Vsebujejo povzetke pomembnejših primerov, statistične podatke o delu JAZMP in o organizaciji JAZMP.

5.

Pravne podlage

Sklep o ustanovitvi JAZMP

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=SKLE6617

6.

Ključne besede

letna poročila, delo JAZMP

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

na voljo je spletni vpogled v podatke

9.

Licenca

obvezna je navedba vira: JAZMP

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

http://www.jazmp.si/o_agenciji/letna_porocila/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

maj 2007

13a

Datum osvežitve

maj 2016

14.

Osveževanje

letno

15.

Oblika

pdf

16.

Jezik

slovenščina (slv), angleščina (ang)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

dr. Andreja Čufar

Evidenca podatkov o zdravilih iz dovoljenja za promet z zdravilom

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca podatkov o zdravilih iz dovoljenja za promet z zdravilom

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke o zdravilih iz dovoljenja za promet z zdravilom (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, razvrstitev zdravila glede na predpisovanje in izdajanje, imetnik dovoljenja za promet, najvišja dovoljena cena in izredna višja dovoljena cena).

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, dovoljenje za promet, imetniki dovoljenj

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

Sabina Zalar, mag. Katarina Štraus

Evidenca podatkov o zdravilih iz dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca podatkov o zdravilih iz dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke o zdravilih iz dovoljenja za promet z zdravilom (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, razvrstitev zdravila glede na predpisovanje in izdajanje, imetnik dovoljenja za promet, najvišja dovoljena cena in izredna višja dovoljena cena).

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, dovoljenje za promet s paralelno uvoženim zdravilom, imetniki dovoljenj

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

/

Evidenca podatkov o zdravilih z začasnim dovoljenjem za promet

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca podatkov o zdravilih z začasnim dovoljenjem za promet

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke o zdravilih z začasnim dovoljenjem za promet (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, imetnik dovoljenja).

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

6.

Ključne besede

zdravilo, začasno dovoljenje za promet, imetniki dovoljenj

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

mag. Barbara Razinger

Evidenca podatkov o zdravilih z dovoljenjem za vnos oziroma uvoz

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca podatkov o zdravilih z dovoljenjem za vnos oziroma uvoz

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke o zdravilih z dovoljenjem za vnos oziroma uvoz (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, količina, imetnik dovoljenja).

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, dovoljenje za vnos oziroma uvoz, imetniki dovoljenj

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

mag. Barbara Razinger

Evidenca podatkov o zdravilih z dovoljenjem za sočutno uporabo

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca podatkov o zdravilih z dovoljenjem za sočutno uporabo

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke o zdravilih z dovoljenjem za sočutno uporabo (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, imetnik dovoljenja).

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, dovoljenje za sočutno uporabo, imetniki dovoljenj

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

Nevenka Tršinar Brodt

Evidenca podatkov o doniranih zdravilih

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca podatkov o doniranih zdravilih

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke o doniranih zdravilih (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, količina, donator).

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, donator

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

/

Evidenca imetnikov dovoljenja za dejavnost proizvodnje zdravil

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca imetnikov dovoljenja za dejavnost proizvodnje zdravil

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke o imetnikih dovoljenja za dejavnost proizvodnje zdravil (ime in sedež, pravno organizacijska oblika, ime in priimek usposobljene osebe, ki je odgovorna za sproščanje posamezne serije zdravila).

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, proizvodnja, imetniki dovoljenj

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

/

Evidenca imetnikov dovoljenja za dejavnost prometa z zdravilom na debelo

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca imetnikov dovoljenja za dejavnost prometa z zdravilom na debelo

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke o imetnikih dovoljenja za dejavnost prometa z zdravilom na debelo (ime in pravno organizacijska oblika, sedež, ime in priimek usposobljene osebe, ki je odgovorna za sprejem, shranjevanje in transport zdravil ter pregled dokumentacije).

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, promet na debelo, imetniki dovoljenj

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

/

Evidenca imetnikov dovoljenja za dejavnost priprave nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca imetnikov dovoljenja za dejavnost priprave nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke o imetnikih dovoljenja za dejavnost priprave nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje (ime in sedež, pravno organizacijska oblika, ime in priimek usposobljene osebe, ki je odgovorna za kakovost).

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, priprava nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje, imetniki dovoljenj

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

/

Evidenca priglašenih tujih veletrgovcev

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca priglašenih tujih veletrgovcev

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke priglašenih tujih veletrgovcev (ime in pravno organizacijska oblika, sedež).

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, tuji veletrgovci

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

/

Evidenca posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami (ime poslovnega subjekta in sedež).

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, učinkovina, posrednik v prometu

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

 

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

/

Evidenca proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev učinkovin

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev učinkovin

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev učinkovin (ime in pravno organizacijska oblika, sedež).

 

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

6.

Ključne besede

zdravilo, učinkovina, proizvajalec, uvoznik, distributer

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

/

Evidenca strokovnih sodelavcev za področje oglaševanja zdravil

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca strokovnih sodelavcev za področje oglaševanja zdravil

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje osebne podatke strokovnih sodelavcev, in sicer ime, priimek ter naslov.

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

6.

Ključne besede

zdravilo, oglaševanje, strokovni sodelavec

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

/

Evidenca zdravnikov oziroma veterinarjev, ki naročajo in uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca zdravnikov oziroma veterinarjev, ki naročajo in uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke zdravnikov oziroma veterinarjev, ki naročajo in uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje (ime, priimek, strokovni naziv, ime in naslov poslovnega subjekta, pri katerem opravljajo zdravstveno dejavnost)

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje, zdravniki, veterinarji

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

dr. Andreja Čufar

Evidenca imetnikov dovoljenja za dejavnost prometa z zdravilom na drobno

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Evidenca imetnikov dovoljenja za dejavnost prometa z zdravilom na drobno

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZZdr-2. Evidenca vsebuje podatke imetnikov dovoljenja za dejavnost prometa z zdravilom na drobno (ime in pravno organizacijska oblika, sedež)

5.

Pravne podlage

Zakon o zdravilih (ZZdr-2)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6295

6.

Ključne besede

zdravilo, promet na drobno, imetniki dovoljenj

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

20.3.2014

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

/

Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZMedPri. Evidenca vsebuje ime ali generično ime medicinskih pripomočkov, njihovo razvrstitev in ime ali firmo proizvajalca medicinskih pripomočkov oziroma predstavnika proizvajalca

5.

Pravne podlage

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)

pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa

6.

Ključne besede

medicinski pripomoček, proizvajalci

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

21.3.2010

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

Slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

Marcia Elena Podboršek

Register proizvajalcev medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Register proizvajalcev medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZMedPri. Evidenca vsebuje ime ali firmo, naslov ali sedež proizvajalca medicinskih pripomočkov oziroma predstavnika proizvajalca ter vrsto medicinskih pripomočkov, ki jih proizvaja oziroma za katere je pooblaščen

5.

Pravne podlage

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5503

6.

Ključne besede

medicinski pripomoček, proizvajalci

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

21.3.2010

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

Marcia Elena Podboršek

Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZMedPri. Evidenca vsebuje ime ali firmo, naslov ali sedež poslovnega subjekta

5.

Pravne podlage

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5503

6.

Ključne besede

medicinski pripomoček, promet na debelo, poslovni subjekti

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

21.3.2010

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

Marcia Elena Podboršek

Register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZMedPri. Evidenca vsebuje ime ali firmo, naslov ali sedež poslovnega subjekta in specializirane prodajalne

5.

Pravne podlage

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5503

6.

Ključne besede

medicinski pripomoček, specializirana prodajalna, prometna drobno

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

21.3.2010

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

Marcia Elena Podboršek

Seznam priglašenih organov s sedežem v Republiki Sloveniji

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Seznam priglašenih organov s sedežem v Republiki Sloveniji

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Evidenca se vodi zaradi zahtev ZMedPri. Evidenca vsebuje ime ali firmo, naslov ali sedež priglašenega organa ter vrsto nalog, za katere je imenovan

5.

Pravne podlage

Zakon o medicinskih pripomočkih (ZMedPri)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5503

6.

Ključne besede

medicinski pripomoček, priglašeni organ

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

21.3.2010

13a

Datum osvežitve

tedensko

14.

Osveževanje

tedensko

15.

Oblika

.xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

Marcia Elena Podboršek

Poslovne knjige

1.

Institucija

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

2.

Naziv

Poslovne knjige (temeljne in pomožne)

3.

Področje

Vlada in javni sektor

4.

Opis

Temeljni knjigi – dnevnik in glavna knjiga. Pomožne knjige so analitične evidence:

-        glavna knjiga - vsebuje konte postavk sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in drugih prejemkov, odhodkov in drugih izdatkov ter izid poslovanja. Glavna knjiga se vodi računalniško na predpisanih sintetičnih in analitičnih kontih;

-        dnevnik glavne knjige – vsebuje knjižene poslovne dogodke po časovnem zaporedju nastajanja;

-        knjiga prejetih e-računov, računov in predračunov -  zagotavlja podatke o prejetih računih za prejete storitve oz. dobavljen material ter vse podatke, potrebne v zvezi z izvajanjem Zakona o davku na dodano vrednost;

-        knjiga izdanih računov - Zagotavlja podatke o izdanih računih za opravljene storitve oz. prodan material ter vse podatke, potrebne v zvezi z izvajanjem Zakona o davku na dodano vrednost;

-        knjiga osnovnih sredstev - je register neopredmetenih osnovnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, ki se vodi skupaj z analitično evidenco poslovnih sprememb osnovnih sredstev na sintetičnih in analitičnih kontih z upoštevanjem predpisanih stopenj rednega odpisa. Za vsako postavko v okviru osnovnih sredstev obstaja poseben konto;

-        knjiga saldakontov kupcev – razčlenitveno knjigovodstvo, ki vsebuje podrobnejše podatke o kupcih ter zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o razmerjih s kupci v preteklem obdobju; za vsakega kupca, do katerega se normalno pojavljajo terjatve, lahko pa tudi obveznosti, obstaja poseben konto;

-        knjiga saldakontov dobaviteljev – razčlenitveno knjigovodstvo, ki vsebuje podrobnejše podatke o dobaviteljih ter zbira, ureja, obdeluje in prikazuje podrobne podatke o  razmerjih z dobavitelji v preteklem obdobju; za vsakega dobavitelja, do katerega se normalno pojavljajo obveznosti, lahko pa tudi terjatve, obstaja poseben konto;

-        evidence na podlagi Zakona o javnem naročanju (trenutna verzija) – evidence o oddaji javnih naročil, ki zajemajo navedbo subjekta in njegovih podatkov, vrste predmeta in vrednosti javnega naročila brez DDV; seznam finančnih zavarovanj.

5.

Pravne podlage

Zakon o računovodstvu (ZR)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1597

 

Slovenski računovodski standardi

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=DRUG4192

 

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7086

 

ter drugi predpisi s področja računovodstva in financ

6.

Ključne besede

konto, kupec, dobavitelj, osnovno sredstvo, javno naročilo

7.

Območje

Republika Slovenija

8.

Dostopnost

podatki so na voljo na podlagi zahteve za dostop in ponovno uporabo

9.

Licenca

pogoji ponovne uporabe se ugotovijo ob obravnavi zahteve

10.

Zaračunljivost

brezplačno

11.

Vpogled

/

12.

Naslov

/

13.

Nastanek

1.1.2007 

14.

Osveževanje

po potrebi

15.

Oblika

 .xls

16.

Jezik

slovenščina (slv)

17.

Povezanost

/

18.

Skrbnik

mag. Saša Kulašić