Nadzor trga in prijava kršitev

Za nadzor trga zdravil so pristojni JAZMP inšpektorji, ki nadzirajo izvajanje določb Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14), Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ), nekaterih določb Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16) in nekaterih določb Uredbe o ravnanju z odpadnimi zdravili (Uradni list RS, št. 105/08) ter na njihovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov.

Nadzor na področju trga zdravil se izvaja kot izredni inšpekcijski nadzor na osnovi prejetih obvestil, prijav, odstopov drugih organov, medijev, pregleda spletnih strani in internih zaznav. Nadzor se izvaja nad vsemi pravnimi in fizičnimi osebami, ki delujejo na območju RS in sodijo v pristojnost RS, zaradi zagotavljanja skladnosti ravnanja z določbami zgoraj navedenih pravnih predpisov.

Inšpekcija JAZMP pri svojem delu sodeluje tudi s carinskimi organi.

Za vse navedene pravne predpise je inšpekcija JAZMP prekrškovni organ.