Začetna stran / Zdravila za uporabo v humani medicini / Medsebojno zamenljiva zdravila
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Medsebojno zamenljiva zdravila

Na podlagi Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) in Pravilnika o natančnejših pogojih in postopku za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil (Uradni list RS št. 102/10), (v nadaljevanju: Pravilnik), JAZMP določi zdravila, ki so medsebojno zamenljiva. Medsebojno zamenljiva so lahko bioekvivalentna, farmacevtsko ekvivalentna in farmacevtsko alternativna zdravila. Ob tem se upošteva, da mora biti verjetnost nastanka klinično pomembnih razlik v učinkovitosti in varnosti ustrezno nizka.

Postopek za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti poteka po uradni dolžnosti, na predlog imetnika dovoljenja za promet ali pobudo strokovne inštitucije, v skladu z določili veljavnega Pravilnika.

Predlog oziroma pobuda za začetek postopka za ugotavljanje medsebojne zamenljivosti zdravil mora biti pripravljen v skladu z zahtevami veljavnega Pravilnika.

JAZMP pripravlja in redno posodablja seznam medsebojno zamenljivih zdravil. Seznam je objavljen na spletni strani JAZMP.

Zdravila, uvrščena na seznam medsebojno zamenljivih zdravil lahko zamenjujejo osebe, pooblaščene za predpisovanje ali izdajanje zdravil.

Na osnovi seznama medsebojno zamenljivih zdravil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) določi najvišje priznane vrednosti na ravni skupin zdravil, določenih z učinkovino, obliko in jakostjo. To pomeni, da je za določene skupine zdravil določena najvišja priznana vrednost, ki jo krije zdravstveno zavarovanje.

V novejših različicah brskalnika Internet explorer seznam morda ne bo prikazan pravilno. V tem primeru priporočamo ogled v združljivostnem pogledu.

© 2017 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca