Začetna stran / Zdravila za uporabo v humani medicini / Nujno potrebna zdravila
Dovoljenja s
področja pristojnosti
Zdravila za uporabo
v humani medicini
Zdravila za uporabo
v veterinarski medicini
Medicinski
pripomočki
Cene
zdravil
Kontrola
kakovosti
Preskrba
s krvjo
Preskrba s
tkivi in celicami

Veljavni Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) daje JAZMP v svojem 17. členu (esencialna in  nujno potrebna zdravila) pristojnost, da določi seznam nujno potrebnih zdravil. Nujno potrebna zdravila so zdravila, ki niso vključena v seznam esencialnih zdravil in za katera izvajalec zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni ali razširjeni strokovni kolegij za svoje področje pristojnosti utemelji nastanek nove zdravstvene potrebe in jih na tej podlagi JAZMP uvrsti v seznam nujno potrebnih zdravil. Zdravila na seznamu nujno potrebnih zdravil so opredeljena s splošnim imenom, ATC kodo na 5. ravni in z eno ali več farmacevtskimi oblikami.

Ureditev skupine nujno potrebnih zdravil odraža namero politike države, da za potrebe zdravstvenega varstva prebivalstva Republike Slovenije zagotovi vsa zdravila, ki so nenadomestljiva za izvajanje javno financiranih zdravstvenih programov. Osnovni mehanizem za ta namen je Seznam esencialnih zdravil, ki ga določita pristojna ministra in bo naknadno objavljen na tej spletni strani. Seznam nujno potrebnih zdravil pa Seznam esencialnih zdravil dopolnjuje z zagotavljanjem dinamične odzivnosti pristojnih organov na utemeljene zahteve zdravstvene stroke oziroma na spremembe v naboru nujno potrebnih zdravil, prisotnih na trgu Republike Slovenije, ki so posledica ravnanja poslovnih subjektov.

JAZMP objavlja seznam nujno potrebnih zdravil na svoji spletni strani.

 

S to objavo Seznama nujno potrebnih zdravil po določbah Zakona o zdravilih (ZZdr-2, Uradni list RS, št. 17/14) se preneha uporabljati Seznam nujno potrebnih zdravil, objavljen po določbah Zakona o zdravilih (ZZdr-1, Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) na spletnih straneh Ministrstva za zdravje.

© 2017 - Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, tel: +386 (0)8 2000 500, faks: +386 (0)8 2000 510, info@jazmp.si  Creative Commons licenca