NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA IN ODGOVORI NA PODROČJU KLINIČNIH PRESKUŠANJ ZDRAVIL

UVOD:

Področje kliničnih preskuÅ”anj zdravil za uporabo v humani medicini je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o zdravilih (Ur. l. RS, Å”t. 17/14; ZZdr-2) in Pravilnikom o kliničnih preskuÅ”anjih zdravil (Ur. l. RS, Å”t. 54/06 in 17/14 ā€“ ZZdr-2). Za klinična preskuÅ”anja zdravil se uporabljajo tudi mednarodno sprejete Smernice dobre klinične prakse (ICH E6(R2), angl. Good Clinical Practice ā€“ GCP), ki določajo sistem kakovosti načrtovanja, izvajanja, zapisovanja, nadzorovanja in poročanja o kliničnem preskuÅ”anju zdravil na ljudeh. V Evropski uniji je bila leta 2014 sprejeta tudi Uredba (EU) Å”t. 536/2014, ki sicer že velja, se pa Å”e ne uporablja. Uredba se bo začela uporabljati Å”est mesecev po tem, ko bo Evropska komisija objavila obvestilo o tem, da informacijski sistem (portal in podatkovna zbirka Evropske unije) za podporo kliničnim preskuÅ”anjem deluje. Pričakuje se, da se bo to zgodilo v prvem kvartalu leta 2020. 

1. Rojstni datum v CRF

VpraÅ”anje: Ali smejo sponzorji zbirati podatke o rojstnih datumih udeležencev v kliničnem preskuÅ”anju, ki poteka v Republiki Sloveniji?

Odgovor: Ne.

Utemeljitev: Skladno s 15. členom pravilnika, ki ureja klinična preskuÅ”anja, ima udeleženec v kliničnem preskuÅ”anju med drugim pravico do zasebnosti in varstva osebnih podatkov v skladu z določbami o človekovih pravicah in svoboŔčinah Ustave RS in predpisi s področja varovanja osebnih podatkov. V ZZdr-2 je določeno, da se postopek kliničnega preskuÅ”anja zdravila izvaja tako, da se zagotavlja varovanje osebnih podatkov.

Identiteta udeležencev v kliničnih preskuŔanjih zdravil mora biti zaupno varovana. Sponzorji podatke o udeležencih v kliničnih preskuŔanjih zdravil zbirajo v obliki papirnih ali elektronskih vpraŔalnikov, t. i. CRF (Case Report Form). Nemalokrat se v CRF poroča tudi celoten rojstni datum udeleženca (dd.mm.llll), tudi kadar zajem teh podatkov ni ustrezno utemeljen in ni pomemben za vrednotenje rezultatov, pridobljenih v kliničnem preskuŔanju. Večinoma namreč za demografsko analizo podatkov zadoŔča že letnica rojstva ali starost udeleženca ob vključitvi v klinično preskuŔanje.

Izjemoma se sme celotni rojstni datum/polni datum rojstva zbirati v CRF, kadar je to ustrezno utemeljeno in na podlagi ustreznega informiranega soglasja udeleženca glede zbiranja in poročanja osebnih podatkov, skladno s SploÅ”no uredbo o varstvu podatkov (UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA), z dne 27. aprila 2016, ki ureja področje varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in pretok takih podatkov ter se od 25. maja 2018 uporablja v vseh državah članicah EU. Ta uredba pa ne zadeva obdelave anonimiziranih informacij, ki niso povezane z določenim ali določljivim posameznikom, ali osebne podatke, ki so bili anonimizirani na tak način, da posameznik, na katerega se nanaÅ”ajo osebni podatki, ni ali ni več določljiv. 

InŔpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo varstvo ali obdelavo osebnih podatkov, je v Republiki Sloveniji v pristojnosti informacijskega pooblaŔčenca (IP).

JAZMP raziskovalce v Republiki Sloveniji obveŔča, da bodo farmacevtski inŔpektorji v prihodnje na inŔpekcijskih nadzorih s področja dobre klinične prakse na mestu preskuŔanja primere zbiranja celotnega rojstnega datuma udeležencev v kliničnem preskuŔanju posredovali v obravnavo IP.

2. Podpisovanje obrazca FDA 1572 

VpraÅ”anje: Ali morajo raziskovalci, ki sodelujejo pri izvajanju kliničnih preskuÅ”anj zdravil v Republiki Sloveniji, na zahtevo sponzorja podpisati obrazec FDA 1572?

Odgovor: Ne.

Utemeljitev: Raziskovalci s podpisom obrazca FDA 1572 potrdijo, da bodo izvajali klinično preskuÅ”anje zdravila v skladu s predpisi Združenih držav Amerike (ZDA) o preskuÅ”anju novih zdravil (IND = Investigational New Drug). Kliničnega preskuÅ”anja na mestu preskuÅ”anja pa v Republiki Sloveniji ni mogoče izvajati v skladu s katero koli zakonodajo tuje države, saj je potrebno upoÅ”tevati nacionalno zakonodajo, ki je določena v direktivah 2001/20/ES, 2001/83/ES in 2005/28/ES (oz. v Uredbi EU Å”t. 536/2014, ko se bo le-ta začela uporabljati). 

Klinična preskuÅ”anja, predložena ameriÅ”ki agenciji za prehrano in zdravila (FDA), pa morajo biti skladna z zakonodajo ZDA (glej: Title 21 Code of Federal Regulations (CFR) Part 312). Pri oddaji vloge na FDA lahko sponzor uporabi več različnih možnosti, da zagotovi skladnost s temi zahtevami in hkrati od raziskovalcev izven ZDA ne zahteva podpisovanja obrazca FDA 1572 (glej: Guidance for Industry and FDA Staff FDA Acceptance of Foreign Clinical Studies Not Conducted Under an IND Frequently Asked Questions (marec 2012) in Information Sheet Guidance for Sponsors, Clinical Investigators, and IRBs Frequently Asked Questions ā€“ Statement of Investigator (From FDA 1572) (maj 2010)).

JAZMP raziskovalce v Republiki Sloveniji obveŔča, da bodo farmacevtski inŔpektorji v prihodnje na inŔpekcijskih nadzorih s področja dobre klinične prakse na mestu preskuŔanja podpisovanje obrazca FDA 1572 s strani sodelujočih pri izvajanju kliničnega preskuŔanja obravnavali kot pomanjkljivost.

Scroll to Top