Sprememba pogojev, ki so podlaga dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo

Imetnik dovoljenja za opravljanje  dejavnosti preskrbe s krvjo mora JAZMP nemudoma sporočiti vsako  spremembo, ki se nanaša na kateri koli podatek iz vloge za dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo.

 

Predpisani obrazec ne obstaja. 

 

K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani upravni taksi.

Splošni elektronski naslov za področje preskrbe s krvjo: info@jazmp.si