SPREMEMBA POGOJEV, KI SO PODLAGA DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PRESKRBE S KRVJO

Imetnik dovoljenja za opravljanje  dejavnosti preskrbe s krvjo mora JAZMP nemudoma sporočiti vsako  spremembo, ki se nanaša na kateri koli podatek iz vloge za dovoljenje za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo.

Predpisani obrazec ne obstaja. 

K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani upravni taksi.

Splošni elektronski naslov za področje preskrbe s krvjo: 

Scroll to Top