Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami:

19. člen in 20. člen Pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami (Uradni list RS, št. 31/17) določata postopek in vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbo s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje ljudi.

 

Predpisani obrazec ne obstaja. 

 

K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani upravni taksi.