SPREMEMBA POGOJEV, KI SO PODLAGA DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PRESKRBE S TKIVI IN CELICAMI

Imetnik dovoljenja za opravljanje  dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami mora vsako načrtovano spremembo pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami, najmanj 30 dni pred izvedbo spremembe, vsako nenačrtovano spremembo pogojev pa nemudoma s pisno vlogo priglasiti JAZMP in predložiti podatke in dokumente iz 20. člena Pravilnika o pogojih za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami (Uradni list RS, št. 31/17), ki se nanašajo na priglašene spremembe.

Kot sprememba se šteje tudi prenehanje opravljanja posamezne dejavnosti ali celotne dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami.

Predpisani obrazec ne obstaja. 

K vlogi je potrebno priložiti potrdilo o vplačani upravni taksi.

Splošni elektronski naslov za področje preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje: 

Scroll to Top