Izdaja posebnega dovoljanja za uvoz in vnos ter izvoz in iznos človeških tkiv in celic v nujnih primerih

1. Opis tematskega področja

JAZMP v nujnih primerih odobri uvoz ali izvoz tkiv in celic ter njihov vnos in iznos.

2. Odgovornosti oz. naloge JAZMP s področja dejavnosti preskrbe s tkivi in celicami

  • Izdaja posebnega dovoljanja za uvoz ali izvoz tkiv in celic ter njihov vnos in iznos najpozneje v 30 dneh po prejemu popolne vloge.

3. Navodilo strankam, kako pridobijo dovoljenje

Pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnost preskrbe s tkivi in celicami:

8., 9. in 10. člen Pravilnika o pogojih in postopku za uvoz in izvoz ter vnos in iznos človeških tkiv in celic (Uradni list RS, št. 47/2018) določajo postopek in vsebino vloge za pridobitev dovoljenja za uvoz in vnos ter izvoz in iznos človeških tkiv in celic v nujnih primerih. Predpisani obrazec ne obstaja.  

V vlogi je potrebno navesti elektronski naslov za pošiljanje obvestila o načinu plačila pristojbine za postopek.

Splošni elektronski naslov za področje preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje: info@jazmp.si