Sprememba pogojev za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenj

Imetnik dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje mora JAZMP najpozneje v 15 dneh od dneva nastanka spremembe pogojev obvestiti o spremembah, ki vplivajo na izdajo dovoljenja za pripravo nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje.

 

Podrobnejšo vsebino vloge za spremembo pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano dovoljenje, bo pristojni minister določil v posebnem predpisu.