SPLOŠNO

Klinična raziskava medicinskega pripomočka je ugotavljanje njegove varnosti in zmogljivosti v skladu z namenom uporabe, ki jo je predvidel proizvajalec.

Za in vitro diagnostične medicinske pripomočke (IVD) se za ugotavljanje varnosti in zmogljivosti izvedejo študije ovrednotenja njihovega delovanja.

Klinične raziskave medicinskih pripomočkov oziroma študije ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkov (IVD) se izvajajo za medicinske pripomočke, ki ne nosijo oznake CE.

Klinične raziskave oziroma študije se izvajajo tudi na medicinskih pripomočkih, ki so že pridobili oznako CE, kadar je cilj te raziskave oziroma študije uporaba medicinskega pripomočka v namene, ki niso bili predmet postopka ugotavljanja skladnosti.

Proizvajalec oziroma predstavnik proizvajalca medicinskega pripomočka (v nadaljevanju: predlagatelj) priglasi klinično raziskavo medicinskega pripomočka oziroma študijo ovrednotenja delovanja in vitro medicinskega pripomočka, tako da vloži vlogo pri JAZMP. O priglasitvi se JAZMP izreče v 60 dneh od prejema popolne vloge in o tem izda odločbo. Klinična raziskava medicinskega pripomočka oziroma študija ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka se lahko začne izvajati, ko postane pozitivna odločba pravnomočna.

POSTOPEK PRIGLASITVE

Priglasitev klinične raziskave medicinskega pripomočka

Predlagatelj za priglasitev klinične raziskave predloži vlogo v papirni ali elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, na obrazcu MedPri-MP-obr03, v kolikor pride v poštev tudi na obrazcu Priloga A MedPri-MP-obr03, ter predloži v obrazcu zahtevano dokumentacijo. JAZMP mora v 30 delovnih dneh po prejemu vloge zahtevati njeno dopolnitev, če je nepopolna, in določiti predlagatelju rok, v katerem jo mora dopolniti.

Predlagatelj se lahko kadar koli odloči za spremembo klinične raziskave medicinskega pripomočka. O spremembi klinične raziskave predloži vlogo v papirni ali elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, na obrazcu MedPri-MP-obr04. Priglašena sprememba se lahko uvede, če JAZMP v 30 dneh od popolne vloge o spremembi ne izda negativne odločbe.


Potek priglašene klinične raziskave medicinskega pripomočka 
 

O zapletih z medicinskim pripomočkom med klinično raziskavo mora predlagatelj obvestiti JAZMP najpozneje v sedmih dneh od dogodka. Podrobnejše informacije in usmeritve, kdaj in kako poročati, najdete na povezavi do smernic Evropske komisije »Clinical investigations: serious adverse reporting under directives 90/385/EEC and 93/42/EC« MEDDEV 2.7/3 (v angleškem jeziku).

Zaključek ali prekinitev priglašene klinične raziskave

Predlagatelj priglašene klinične raziskave medicinskega pripomočka mora v 30 dneh po njenem zaključku o tem obvestiti JAZMP in ji zaključno poročilo. Predlagatelj se lahko kadar koli odloči tudi za prekinitev klinične raziskave in o razlogih prekinitve obvesti JAZMP najpozneje v 15 dneh po prekinitvi.

 
Priglasitev študije ovrednotenja delovanja in vitro medicinskega pripomočka

Predlagatelj za priglasitev klinične raziskave predloži vlogo v papirni ali elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, na obrazcu MedPri-MP-obr05 ter predloži v obrazcu zahtevano dokumentacijo. JAZMP mora v 30 delovnih dneh po prejemu vloge zahtevati njeno dopolnitev, če je nepopolna, in določiti predlagatelju rok, v katerem jo mora dopolniti.

Predlagatelj se lahko kadar koli odloči za spremembo študije ovrednotenja delovanja in vitro medicinskega pripomočka. O spremembi klinične raziskave predloži vlogo v papirni ali elektronski obliki, podpisani z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom, na obrazcu MedPri-MP-obr06. Priglašena sprememba se lahko uvede, če JAZMP v 30 dneh od popolne vloge o spremembi ne izda negativne odločbe.

STROŠKI POSTOPKA

Stroški postopka priglasitve klinične raziskave medicinskih pripomočkov in spremembe oziroma priglasitve študije ovrednotenja delovanja in vitro medicinskih pripomočkov in njene spremembe so opredeljeni v 7. členu Pravilnika o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 24/19)

Pristojbini za priglasitev klinične raziskave medicinskih pripomočkov sta: 

  • za priglasitev klinične raziskave medicinskih pripomočkov razreda I in IIa 760 točk
  • za priglasitev klinične raziskave medicinskih pripomočkov razreda IIb, III in aktivnih medicinskih pripomočkov za vsaditev 835 točk.

Pristojbina za priglasitev spremembe klinične raziskave medicinskih pripomočkov razreda I, IIa, IIb, III in aktivnih medicinskih pripomočkov za vsaditev je  380 točk

Pristojbina za priglasitev študije ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka je  530 točk

Pristojbina za priglasitev spremembe študije ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega  medicinskega pripomočka je 230 točk.   

Pristojbine so določene v točkah. Vrednost ene točke je 5 eurov brez davka na dodano vrednost. Višina pristojbine je zmnožek vrednosti točke in števila točk.

Predlagatelj plača pristojbino po prejemu poziva JAZMP za plačilo oziroma obvestila o načinu plačila pristojbine.

JAZMP pošlje obvestilo o načinu plačila pristojbine po elektronski pošti predlagatelju na elektronski naslov, ki ga predlagatelj priloži ob oddaji vloge. Predlagatelj plača pristojbino za postopke v 15 dneh na podračun JAZMP.

OBRAZCI

Scroll to Top