Obvestilo za zdravstvene delavce

    |     Obvestila za javnost,   Farmakovigilanca,   Zdravila za uporabo v humani medicini

Zdravstvene delavce obveščamo, da je na spletni strani JAZMP objavljeno neposredno obvestilo (angl. DHPC -  Direct Healthcare Professional Communication) o omejitvi indikacije zdravila Tecentriq▼ (atezolizumab) za zdravljenje odraslih bolnikov z lokalno napredovalim ali metastatskim urotelijskim karcinomom, ki niso primerni za kemoterapijo s cisplatinom.

Obvestilo je dostopno na naslednji Opens external link in new windowpovezavi.