SPLOŠNO

V Register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni se vpisujejo:

  • poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno v specializiranih prodajalnah,
  • uvozniki medicinskih pripomočkov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno, s sedežem v Republiki Sloveniji.

Poslovni subjekt, ki se vpisuje v omenjeni register mora izpolnjevati določbe Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) in Pravilnika o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomočki (Uradni list RS, št. 37/10).

Promet z medicinskimi pripomočki na drobno je nakupovanje medicinskih pripomočkov in njihova nadaljnja prodaja posameznikom za osebno uporabo.

Uvoz medicinskih pripomočkov na drobno je promet medicinskih pripomočkov iz tretjih držav na ozemlje Evropske unije. Poslovni subjekt, ki opravlja promet z medicinskimi pripomočki na drobno lahko uvaža le medicinske pripomočke, za katere ima proizvajalec medicinskih pripomočkov iz tretjih držav pooblaščenega predstavnika s sedežem na ozemlju Evropske unije.

POSTOPEK VPISA, SPREMEMBE IN IZBRISA IZ REGISTRA SPECIALIZIRANIH PRODAJALN, KI OPRAVLJAJO PROMET Z MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI NA DROBNO V SPECIALIZIRANI PRODAJALNI

Vpis v register se izvede na podlagi vloge predlagatelja, ki se jo lahko vloži na predlaganih obrazcih, najpozneje v 15 dneh po začetku opravljanja dejavnosti.

Vpis spremembe v register se izvede na podlagi vloge predlagatelja, ki se jo lahko vloži na predlaganih obrazcih, najpozneje v 15 dneh po uveljavitvi spremembe.

Izbris iz registra se izvede na podlagi pisne zahteva predlagatelja, katera mora vsebovati akt organa upravljana poslovnega subjekta ali drug dokument iz katerega je razvidno prenehanja opravljana ustrezne dejavnosti ali prenehanje delovanje poslovnega subjekta.

STROŠKI POSTOPKA

Stroški postopka vpisa, spremembe vpisa ali izbris iz Registra specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno skladno z Zakonom o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/2010 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J IN 32/16) znašajo 4,50 EUR in jih je potrebno nakazati na račun:

Račun št.: 01100-1000315637, sklic št.: 11 27650-7111002 z navedbo upravičenca plačila: Upravna taksa – državne Ljubljana (obvezno!)

Potrdilo o plačilu je kot dokazilo potrebno priložiti vlogi.

OBRAZCI

Za priglasitev vpisa, spremembe podatkov ali izbrisa iz omenjenega registra izpolnite naslednje obrazce in priloge:

V primeru specializiranih prodajaln na več lokacijah, izpolnite tudi Prilogo 1

V kolikor želite tudi potrdilo o vpisu v register, prosimo izpolnite spodnji obrazec. Potrdila o vpisu se namreč ne izdajajo po uradni dolžnosti, ampak le na zahtevo stranke.

Z zahtevkom za izdajo potrdila pridobite potrdilo o obstoječem vpisu. Potrdilo se izda na pisno zahtevo predlagatelja, najpozneje v 15 dneh od prejema zahteve in je brezplačno.

Scroll to Top