Register posrednikov v prometu

Poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji, ki opravljajo dejavnost posredništva v prometu z zdravili ali učinkovinami na debelo, pred začetkom opravljanja dejavnosti priglasijo svojo dejavnost pri JAZMP za vpis v javno dostopen register posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami.

JAZMP o vpisu v register posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami izda potrdilo.

Seznam subjektov  s sedežem v RS, ki opravljajo dejavnost posredništva v prometu na debelo in so objavljeni na spletni strani JAZMP, vsebuje polni naziv posrednika in   stalni naslov.

O spremembi podatkov, ki so bili predmet vpisa v register iz prvega odstavka tega člena, posredniki v prometu z zdravili in učinkovinami takoj obvestijo JAZMP.

Za vlogo za vpis, spremembo in izbris  iz registra posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami se plača upravna taksa.

Predpisani obrazec ne obstaja.