Smernice za opredelitev izdelkov

Smernice so, poleg meril, določenih v drugem odstavku 7. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: ZZdr-2), strokovno vodilo Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) za opredelitev izdelkov, za katere obstaja dvom, ali se razvrščajo med zdravila ali v druge skupine izdelkov, kot so npr. medicinski pripomočki, živila, vključno z novimi živili, prehranskimi dopolnili in živili za posebne zdravstvene namene, ali kozmetični proizvodi, ki so predmet drugih predpisov. So tudi v pomoč inšpekcijam pri obravnavi tovrstnih izdelkov ter pomoč pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom, posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo registrirane dejavnosti proizvodnje ali prometa z izdelki (v nadaljnjem besedilu: poslovni subjekti), glede opredelitve izdelkov in posledično zahtev za njihovo proizvodnjo, promet in trženje.

https://www.jazmp.si/fileadmin/datoteke/dokumenti/SRZH/Opredelitev_izdelkov/smernice-nacionalne.pdf

Scroll to Top