Zakonodaja

  • Zakon o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09)
  • Pravilnik o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 37/1066/12)
  • Pravilnik o proizvodnji in prometu z medicinskimi pripomočki (Uradni list RS, št. 37/10)
  • Pravilnik o vigilanci medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 61/10)
  • Pravilnik o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 24/19)
  • Uredba (EU) 2017/745 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in Direktive Sveta 93/42/EGS (Uredba (EU) 2017/745 (MDR)).

  • Uredba (EU) 2017/746 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU (Uredba (EU) 2017/746 (IVDR)).

  • Popravki Uredbe (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o medicinskih pripomočkih, spremembi Direktive 2001/83/ES, Uredbe (ES) št. 178/2002 in Uredbe (ES) št. 1223/2009 ter razveljavitvi direktiv Sveta 90/385/EGS in 93/42/EGS

  • Popravki Uredbe (EU) 2017/746 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2017 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih ter razveljavitvi Direktive 98/79/ES in Sklepa Komisije 2010/227/EU


Predpisi v pripravi

Za predloge predpisov oziroma drugih splošnih aktov organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Predlagane rešitve v predlogu predpisa ali drugega dokumenta ne bodo nujno del sprejetega predpisa ali drugega dokumenta. Morebitne pripombe na predloge predpisov nam lahko posredujete na naslov info@jazmp.si.

Vpogled v predpise v pripravi ter podajanje pripomb nanje je mogoče tudi na spletni strani e-demokracije (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/edemokracija.euprava)