KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

 

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 

Naziv organa: 

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke

Krajši naziv: 

JAZMP   

Sedež: 

Ljubljana

Poslovni naslov:

Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana

Tel.: 

+386(0)8 2000 500

Faks: 

+386(0)8 2000 510

+386(0)8 2000 557 

+386(0)8 2000 630 

Spletni naslov:

www.jazmp.si

E-pošta:  

info@jazmp.si 

Odgovorna uradna oseba: Momir Radulović, direktor JAZMP

Datum prve objave kataloga:

junij 2007

Datum zadnje spremembe:

september 2019

 

Tiskana oblika kataloga je dostopna na Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) v času uradnih ur.

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

 

2.a Organigram in podatki o organizaciji organa

Opis delovnega področja organa

 

JAZMP na podlagi prvega odstavka 182. člena Zakona o zdravilih (Ur. l. RS, št. 17/14; v nadaljnjem besedilu: ZZdr-2) opravlja:

–   upravne in strokovne naloge na področju dovoljenj za promet z zdravili v nacionalnih in mednarodnih postopkih vrednotenja kakovosti, varnosti in učinkovitosti ter razmerja med koristjo in tveganjem pri uporabi zdravil; 

–   upravne, strokovne in nadzorstvene naloge na področju kliničnih preskušanj zdravil; 

–   naloge v sistemu farmakovigilance za upravljanje in zmanjševanje tveganja, povezanega z zdravili, obveščanje javnosti, vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala o varnosti zdravil ter sodelovanje v farmakovigilančnih dejavnostih Evropske unije; 

–   strokovne naloge in sodelovanje pri delitvi dela med državami članicami Evropske unije na področju normativnega urejanja zdravil; 

–   strokovne naloge pri delu odborov in delovnih skupin EMA, drugih institucij in vključevanje v mednarodne iniciative v skladu s sistemskimi usmeritvami Republike Slovenije; 

–   upravne in strokovne naloge razvrščanja izdelkov, za katere obstaja dvom, ali se razvrščajo med zdravila ali v druge skupine izdelkov; 

–   upravne in strokovne naloge pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev ter načel smernic dobre proizvodne prakse na področju zdravil, učinkovin in pomožnih snovi; 

–   upravne in strokovne naloge pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev in načel dobre distribucijske prakse na področju zdravil in učinkovin; 

–   upravne in strokovne naloge pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev in načel dobre klinične prakse v kliničnem preskušanju zdravil; 

–   upravne in strokovne naloge pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev in načel dobre farmakovigilančne prakse; 

–   upravne in strokovne naloge pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti priprave nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje; 

–   nadzor nad zdravili, učinkovinami in pomožnimi snovmi na področju zdravil za uporabo v humani medicini in nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje; 

–   upravne, nadzorstvene in strokovne naloge na področju obravnave posamičnih odstopov od pogojev dovoljenja za promet z zdravilom; 

–   nadzorstvene naloge na področju zdravil za uporabo v veterinarski medicini, razen z veterinarsko stroko povezanega določanja doktrinarnih rešitev na ravni varne uporabe zdravil v veterinarski medicini in nadzora nad uporabo in z uporabo povezano sledljivostjo zdravil v veterinarski medicini; 

–   upravne in strokovne naloge na področju cen zdravil in nadzor nad cenami zdravil; 

–   upravne, strokovne in nadzorstvene naloge pri spremljanju prisotnosti zdravil na trgu, dodeljevanja nacionalnega identifikatorja zdravil; 

–  upravne in strokovne naloge na področju zdravil, ki v Republiki Sloveniji nimajo dovoljenja za promet; 

–  upravne in strokovne naloge na področju esencialnih zdravil in nujno potrebnih zdravil; 

–  upravne in strokovne naloge na področju donacij zdravil; 

–  upravne in strokovne naloge na področju medsebojno zamenljivih zdravil; 

–  upravne in strokovne naloge na področju vrednotenja zdravstvenih tehnologij; 

–  naloge na področju farmakoepidemiološkega in farmakoekonomskega spremljanja trga zdravil ter pripadajočih metodologij, evidenc in analiz porabe in uporabe zdravil; 

– strokovna podpora nalogam uradnega kontrolnega laboratorija; 

– naloge in ukrepi na področju ponarejenih zdravil; 

– zasnova, izdelava in vodenje uradnih evidenc na področju zdravil, učinkovin in pomožnih snovi, ki obsegajo izdelke in poslovne subjekte; 

– sodelovanje pri izdelavi Evropske farmakopeje in priprava Nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji; 

– zagotavljanje prevoda ATC klasifikacije zdravil Svetovne zdravstvene organizacije, spletna objava vrednosti definiranih dnevnih odmerkov za zdravila, ki so v prometu v Republiki Sloveniji in enotno nacionalno poimenovanje zdravilnih učinkovin; 

– sodelovanje z organi, pristojnimi za zdravila držav članic Evropske unije na področju normativnega urejanja zdravil in urejanja cen zdravil; 

– sodelovanje z uradnim kontrolnim laboratorijem pri njegovem vključevanju v Evropsko mrežo kontrolnih laboratorijev pri EDQM; 

– druge naloge na področju zdravil za uporabo v humani in veterinarski medicini. 

 

JAZMP na podlagi drugega odstavka 182. člena ZZdr-2 opravlja tudi naslednje naloge: 

– sodelovanje pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov s področja pristojnosti JAZMP; 

– vodenje uradnih evidenc na podlagi ZZdr-2; 

– naloge vzpostavljanja in vzdrževanja informacijskega sistema v okviru uradnih evidenc; 

– naloge vzpostavljanja mednarodno prepoznavnega sistema kakovosti poslovanja v okviru dobre prakse normativnega urejanja na področju zdravil; 

– strokovna podpora pri uveljavljanju sistemskih usmeritev na področju zdravil; 

– naloge, ki vključujejo sodelovanje z drugimi upravnimi, strokovnimi in znanstvenimi institucijami na področjih pristojnosti doma in v tujini in 

– druge naloge v okviru svoje pristojnosti. 

 

JAZMP poleg nalog, navedenih v prejšnjih dveh odstavkih, na podlagi tretjega odstavka 182. člena ZZdr-2, opravlja tudi naloge na področju medicinskih pripomočkov, krvi in krvnih pripravkov, kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje ter proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami skupin II. in III., v skladu s posebnimi predpisi.

 

V skladu s prvim odstavkom 1. člena Sklepa o ustanovitvi JAZMP (Ur. l. RS, št. 115/06 in 70/17) je JAZMP pristojna tudi za opravljanje nalog, kot jih določa zakon, ki ureja lekarniško dejavnost.

 

Na podlagi prvega odstavka 5. člena Sklepa o ustanovitvi JAZMP (Ur. l. RS, št. 115/06 in 70/17) JAZMP opravlja:

– naloge, kot jih določa zakon, ki ureja zdravila;

– naloge pristojnega organa na področju medicinskih pripomočkov;

– naloge na področju krvi in krvnih pripravkov, kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje;

– naloge na področju proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami skupin II in III;

– naloge, kot jih določa zakon, ki ureja lekarniško dejavnost;

– naloge nacionalnega centra za farmakovigilanco;

– naloge nacionalnega farmakopejskega organa na področju Evropske farmakopeje in Slovenskega nacionalnega dodatka k Evropski farmakopeji;

– znanstveno in raziskovalno dejavnost;

– izobraževanje s področij, ki so v njeni pristojnosti;

– naloge, ki so v drugih zakonih opredeljene kot naloge agencije.

JAZMP opravlja že navedene regulatorne, razvojne in strokovne naloge v javnem interesu, da se zagotovi varovanje javnega zdravja.

 

Organa JAZMP sta svet JAZMP in direktor JAZMP.

 

Organigram JAZMP

 

 

Notranja organizacijska struktura JAZMP

 

Direktor

 

Momir Radulović

Namestnik direktorja

 

/

Sistem vodenja kakovosti 

 

dr. Andrej Degen

Projektna pisarna 

 

/

Nacionalni farmakopejski organ

/

Sektor za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini 

vodja

Sabina Zalar

Sektor za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini s posebnim dovoljenjem

vodja

mag. Barbara Razinger

Sektor za regulativo zdravil za uporabo v veterinarski medicini  

vodja

mag. Katarina Štraus

Sektor za medicinske pripomočke  

 

Momir Radulović

 

Sektor za farmacevtsko inšpekcijo

 

vodja 

 

dr. Gašper Marc

Sektor za farmakovigilanco

vodja

Milena Radoha Bergoč

Sektor za predklinično in klinično ocenjevanje

zdravil/izdelkov in klinične študije  

vodja

Nevenka Tršinar Brodt

Sektor za ocenjevanje kakovosti zdravil/izdelkov  

vodja

dr. Andreja Kranjc

Sektor za farmakoekonomiko, spremljanje zdravil v prometu in HTA  

vodja

dr. Andrej Janžič 

Sektor za finančno poslovanje

vodja

mag. Saša Kulašić

Sektor za splošne zadeve

vodja

mag. Mateja Sajovic

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov na JAZMP:

mag. Katja Plazovnik, področni podsekretar

Tel. št.: 08/2000 500, Elektronski naslov: info@jazmp.si

Poštni naslov: JAZMP, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana

 

Člani sveta JAZMP

Člani sveta JAZMP so:

- Franjo Levstik (predsednik),

- Polona Križnar (podpredsednica),

- Alojz Grabner,

- Matija Centrih,

- Miran Golub,  

- dr. Jernej Drofenik,

- mag. Marjan Tacer.

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:

mag. Katja Plazovnik, področni podsekretar 

Tel. št.: 08/2000 500, Elektronski naslov: info@jazmp.si

Poštni naslov: JAZMP, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana

 

2.c Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

  

Opens external link in new windowOpens internal link in current windowZakonodaja z delovnega področja JAZMP

 

Spletni viri:

 

• Opens external link in new window Pravno informacijski sistem Republike Slovenije

• Opens external link in new window Zakonodaja Evropske unije  

• Opens external link in new window Zbirke Vlade Republike Slovenije  

• Opens external link in new window Zbirke Državnega zbora Republike Slovenije  

• Opens external link in new window Uradni list Republike Slovenije                  

 

 

2.d Strateški in programski dokumenti in usmeritve 

JAZMP je bila ustanovljena s Sklepom Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Javne agencije

Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, z dne 26. 10. 2006 (Ur. l. RS, št. 115/06). Z delovanjem je začela 1. januarja 2007.

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke je bil noveliran s Sklepom o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Ur. l. RS, št. 70/17).

 

VREDNOTE, VIZIJA IN POSLANSTVO 

Vrednote

1.    Integriteta – zavzemamo se za transparentno in pošteno delovanje v skladu z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi.

2.    Strokovnost – naloge opravljamo strokovno, vestno, nepristransko in kakovostno ter pri tem upoštevamo varovanje zdravja posameznika in javnega zdravja kot primarno vodilo.

3.    Odgovornost – delovne procese izvajamo odgovorno v okviru pooblastil glede na mesto posameznika v agenciji in glede na mesto agencije v družbi ter v širšem okolju zdravstvenega sistema.

4.    Sodelovanje – v svojem okolju delujemo povezovalno, ob upoštevanju medsebojnega spoštovanja in sodelovanja, odprtosti, zaupanja, učinkovitosti ter razvojne naravnanosti.

5.    Ljudje – pripadni in motivirani ter vztrajni in neomajni zaposleni, so temelj našega delovanja.

 

Vizija in poslanstvo

Neodvisna, prepoznavna, mednarodno uveljavljena, strokovna in učinkovita agencija. JAZMP je neodvisen regulatorni organ, pristojen za zdravila in medicinske pripomočke, na področju humane in veterinarske medicine, ter za področje krvi in krvnih pripravkov, kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, ki v skrbi za zdravstveno dobrobit prebivalcev Republike Slovenije in Evropske unije ter za urejeno delovanje vseh drugih uporabnikov njenih storitev, sooblikuje svoje delovno okolje.

 

STRATEGIJA

JAZMP je zavezana kakovosti, trajnostnemu razvoju in rasti v skladu s potrebami uporabnikov naših storitev. Našo razvojno strategijo opiramo na zahteve zakonodaje, razvoj notranjega strokovnega potenciala, na dobro organizacijo in podporo informacijske tehnologije, sinergijo, postavitev prioritet, obvladovanje tveganj ob upoštevanju potreb družbe, razvojnih domačih in evropskih znanstvenih, strokovnih in regulatornih trendov in zahtev na področju delovanja ter zadovoljstvo zaposlenih, poslovnih partnerjev in ustanovitelja.

 

Strateški cilji

 

Med prvih 10 agencij v Evropski uniji:

-          farmakovigilanca (surveillance),

-          inšpekcija,

-          regulatorni in nadzorstveni vidiki dostopnosti zdravil (humana, veterina),

-          sistem kakovosti in poslovanja,

-          vzpostavitev sistema elektronskega poslovanja (elektronske baze veterina, humana zdravila in MP);

 

Teritorialni vpliv agencije:

-          razvoj sistemske vloge na področju humanih zdravil, veterine in medicinskih, pripomočkov

– predlagatelj politik in koordinator stroke na področju pristojnosti, 

-          oblikovalec stališč do aktualnih vprašanj ter prenašalec znanj, pridobivanje novih, 

-          pristojnosti,

-          naravnanost k potrebam javnega zdravstvenega sistema v korist  prebivalstva,  -      urejanje dejavnosti poslovnih subjektov in posameznikov na področju pristojnosti; Ø Razvoj ekspertiz:

-          podobna biološka zdravila, biološka zdravila,

-          imunološka zdravila,

-          vrednotenje zdravstvenih tehnologij (HTA),

-          kri, tkiva in celice;

 

Prepoznavna in mednarodno uveljavljena agencija:

-          priznana vloga agencije v sistemu javnega zdravstvenega varstva,  - nosilec kontinuitete nacionalne regulatorne politike na področju pristojnosti, -    enakovredni in nenadomestljivi člen sistema EU regulative na področju pristojnosti,

-          sodelovanje z EU nacionalnimi pristojnimi organi na postopkovni in projektni ravni na področju regulatornih vidikov dostopnosti zdravil, farmakovigilance in inšpekcije,

-          vključenost v EU iniciative.

Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja

 

Pomembni dogodki, odločitve in novosti so objavljeni na spletni strani www.jazmp.si.

 

Ostale relevantne povezave:

-          Seznam Agencij v EU

-          EMA - Evropska Agencija za zdravila  

-          Evropska Komisija

-          Evropska baza podatkov o zdravilih (EudraPharm).

 

 

2.e Katalog vrst upravnih postopkov ter drugih uradnih ali javnih storitev

 

I. Sektor za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini 

 

-          postopki pridobitve, vzdrževanja, (začasnega)  odvzema, ukinitve in prenosa lastništva dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini po nacionalnem (NP) postopku;

-          postopki pridobitve, vzdrževanja, (začasnega)  odvzema, ukinitve in prenosa lastništva dovoljenja za promet z zdravilom za uporabo v humani medicini po mednarodnih (MRP, DCP) postopkih, ko je RS v vlogi zadevne oz. referenčne države članice;

-          sprožitve napotitvenih postopkov;

-          postopek za izdajo dovoljenja za drugačno označevanje zdravil;

-          postopek na področju medsebojno zamenljivih zdravil;

-          postopek za izdajo potrdil (CPP in FreeSaleCertifikate).

 

II. Sektor za regulativo zdravil za uporabo v humani medicini s posebnim dovoljenjem

 

Zdravila naravnega izvora in homeopatska zdravila za uporabo v humani medicini:

-          postopki pridobitve in vzdrževanja dovoljenj, (začasnega) odvzema, ukinitve in prenosa lastništva dovoljenj za promet z zdravili naravnega izvora, vključno s tradicionalnimi zdravili rastlinskega izvora, po nacionalnem (NP) postopku;

-          postopki pridobitve in vzdrževanja dovoljenj, (začasnega) odvzema, ukinitve in prenosa lastništva dovoljenj za promet z zdravili naravnega izvora, vključno s tradicionalnimi zdravili rastlinskega izvora, po mednarodnih (MRP, DCP) postopkih, ko je RS v vlogi zadevne oz. referenčne države članice;

-          postopki pridobitve in vzdrževanja, (začasnega) odvzema, ukinitve in prenosa lastništva dovoljenj za promet s homeopatskimi zdravili po nacionalnem (NP) postopku;

-          postopki pridobitve in vzdrževanja, (začasnega) odvzema, ukinitve in prenosa lastništva dovoljenj za promet s homeopatskimi zdravili, po mednarodnih (MRP, DCP) postopkih, ko je RS v vlogi zadevne oz. referenčne države članice;


sprožitev napotitvenih postopkov v primerih ugotovljenega tveganja za javno zdravje;

-          postopek opredelitve izdelka med zdravila;

-          postopek potrditve receptur za pripravo galenskih zdravil za potrebe bolnišnične dejavnosti v skladu z ZZdr-2;

-          postopek odobritve izdelave večjih količin galenskega zdravila, kot so določene v ZZdr2.

 

Izredni status zdravil in zdravila, ki so prepovedane droge:

-          postopek za izdajo dovoljenj za vnos/uvoz prepovedanih drog skupine II in III;

-          postopek za izdajo dovoljenj za iznos/izvoz prepovedanih drog skupine II in III;

-          postopek pečatenja knjig evidenc o prepovedanih drogah skupine II in III;

-          postopek za izdajo začasnega dovoljenja za uvoz/vnos zdravil za uporabo v humani medicini, ki nimajo dovoljenja za promet, v skladu z ZZdr-2 in podzakonskim aktom, ki ureja uvoz/vnos zdravil za uporabo v humani medicini:

       v  nujnih primerih posamičnega zdravljenja,

       za zdravila, ki so uvrščena na seznam esencialnih in nujno potrebnih zdravil,

       v izrednih primerih, ki so v interesu javnega zdravja,

       za zdravila, financirana iz proračunskih sredstev RS,

-          postopek za izdajo začasnega dovoljenja za promet zdravil za uporabo v humani medicini, ki nimajo dovoljenja za promet:

       v  nujnih primerih posamičnega zdravljenja,

       za zdravila, ki so uvrščena na seznam esencialnih in nujno potrebnih zdravil,

       v izrednih primerih, ki so v interesu javnega zdravja,

       za zdravila financirana iz sredstev Republike Slovenije;

-          postopek za izdajo potrdila o priglasitvi paralelne distribucije zdravil;

-          postopki za izdajo, spremembo, podaljšanje in ukinitev dovoljenja s paralelno uvoženim zdravilom za uporabo v humani medicini;

-          postopek za ohranitev dovoljenja za promet z zdravilom (Sunset Clause),

-          postopek obravnave posamičnih odstopov od dovoljenja za promet z zdravilom (Batch Specific Variation),

-          postopek za izdajo dovoljenj za drugačno označevanje zdravil z namenom povečanja dostopnosti zdravil.

 

III. Sektor za regulativo zdravil za uporabo v veterinarski medicini 

 

-          postopki za pridobitve, vzdrževanja, (začasnega) odvzema, ukinitve in prenosa lastništva dovoljenja za promet z zdravilom v veterinarski medicini po nacionalnem (NP) in mednarodnih postopkih (MRP, DCP) ;

-          postopki pridobitve in vzdrževanja, (začasnega) odvzema, ukinitve in prenosa lastništva dovoljenj za promet s homeopatskimi zdravili po nacionalnem (NP) in mednarodnih postopkih (MRP, DCP);

-          sprožitev napotitvenih postopkov v primerih ugotovljenega tveganja za javno zdravje; - postopek opredelitve izdelka med zdravila;

-          postopek priglasitve kliničnega preizkušanja in priglasitve sprememb kliničnega preskušanja ter njegove prekinitve oziroma zaključka;

-          postopek  priglasitve neintervencijskega kliničnega preskušanja;

-          postopek izdaje potrdil (CPP, FreeSaleCertificate);

-          postopek za izdajo dovoljenja za uvoz/vnos zdravil za uporabo v veterinarski medicini, ki nimajo dovoljenja za promet:

       v  nujnih primerih posamičnega zdravljenja,

       za zdravila, ki so uvrščena na seznam esencialnih in nujno potrebnih zdravil,

       v izrednih primerih, ki so v interesu javnega zdravja,

       ob pojavu epizootskih bolezni na predlog organa, pristojnega za veterinarstvo, z imunološkim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini;

-          postopek za izdajo začasnega dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, ki nimajo dovoljenja za promet:

       v  nujnih primerih posamičnega zdravljenja,

       za zdravila, ki so uvrščena na seznam esencialnih in nujno potrebnih zdravil,

       v izrednih primerih, ki so v interesu javnega zdravja,

       ob pojavu epizootskih bolezni na predlog organa, pristojnega za veterinarstvo, z imunološkim zdravilom za uporabo v veterinarski medicini,

       za zdravila, financirana iz sredstev RS;

-          postopki posamičnih odstopov od dovoljenja za promet z zdravilom (Batch Specific Variation);

-          postopek za izdajo potrdila o priglasitvi paralelne distribucije zdravil;

-          postopek za izdajo, spremembo, podaljšanje in ukinitev dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom;

-          postopek za izdajo dovoljenja za opremljanje zdravil za uporabo v veterinarski medicini z dovoljenjem za promet v RS z nalepko v slovenskem jeziku.

 

IV. Sektor za medicinske pripomočke 

 

-          postopek za imenovanje priglašenega organa, ki ugotavlja skladnosti pri Evropski komisiji;

-          postopki vpisa, spremembe in izbrisa poslovnih subjektov iz registrov dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov;

-          postopki izdaje izrednih dovoljenj za dajanje na trg oziroma v uporabo medicinskih pripomočkov v RS, za katere niso bili zvedeni postopki ugotavljanja skladnosti, v izrednih razmerah ali iz drugih razlogov, če gre za varovanje javnega zdravja;

-          postopek ocene skladnosti medicinskih pripomočkov po uradni dolžnosti; -          postopek priglasitve in spremembe klinične raziskave medicinskega pripomočka;

-          postopek priglasitve in spremembe študije ovrednotenja delovanja in vitro diagnostičnega medicinskega pripomočka;

-          postopek razvrstitve izdelka med medicinske pripomočke;

-          postopek za imenovanje organa za ugotavljanje skladnosti medicinskih pripomočkov s sedežem v RS;

-          postopki za vpis v register proizvajalcev in pooblaščenih predstavnikov proizvajalcev medicinskih pripomočkov s sedežem v RS;

-          postopki za vpis, spremembo in izbris iz registra specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno.

 

 

V. Sektor za regulativo dejavnosti zdravil, učinkovin, krvi, tkiv in celic 

 

Kri, tkiva in celice ter nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje:

-          postopki za pridobitev, spremembo in odvzem dovoljenj za opravljanje dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje; 

-          postopki za pridobitev, spremembo in odvzem dovoljenj za opravljanje dejavnosti preskrbe s krvjo; 

-          postopki za pridobitev, spremembo in odvzem dovoljenj za opravljanje dejavnosti priprave nerutinsko pripravljenih zdravil za napredno zdravljenje (NPZNZ); 

-          postopki vpisa, spremembe in izbrisa iz registra zdravnikov in veterinarjev, ki pri svojem delu uporabljajo NPZNZ; 

-          postopki za izdajo dovoljenj za uvoz oz. vnos in izvoz oz. iznos človeških tkiv in celic v nujnih primerih na predlog Slovenija Transplanta.

 

Dejavnost proizvodnje, posredništva in prometa z zdravili in učinkovinami:

-          postopki za izdajo, spremembo in odvzem dovoljenj za opravljanje dejavnosti proizvodnje zdravil; 

-          postopki za izdajo, spremembo in odvzem dovoljenj za opravljanje prometa na debelo; 

-          postopki za izdajo, spremembo in odvzem dovoljenj za opravljanje prometa na drobno v specializiranih prodajalnah; 

postopek za priglasitev veletrgovcev, ki so pridobili dovoljenje za promet v drugih državah članicah EU; 

-          postopek izdaje sklepa o oceni skladnosti pogojev za opravljanje proizvodnje zdravil in učinkovin; 

-          postopki za vpis, spremembo in izbris iz registra odgovornih oseb za sproščanje zdravil;  - postopki za vpis, spremembo in izbris iz registra odgovornih oseb za sprejem zdravil; 

-          postopek za izdajo ocene ustreznosti obvladovanja tveganj pri uvedbi senzibilizirajočih, visoko aktivnih in toksičnih zdravil v procesu izdelave zdravil; 

-          postopki za vpis, spremembo in izbris iz registra posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami; 

-          postopki za vpis, spremembo in izbris iz registra proizvajalcev učinkovin; 

-          postopki za vpis, spremembo in izbris iz registra uvoznikov učinkovin; 

-          postopki za vpis, spremembo in izbris iz registra veletrgovcev učinkovin; 

-          postopki za vpis, spremembo in izbris iz registra strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil.

 

VI. Sektor za farmacevtsko inšpekcijo

 

Nadzor nad izvajanjem dobre klinične prakse, dejavnosti preskrbe s krvjo, tkivi in celicami ter izvajanje farmakovigilančnih inšpekcij:

-          postopki za vpis, spremembo in izbris iz registra strokovnih sodelavcev, ki oglašujejo zdravila z neposrednim obveščanjem oseb, ki so pooblaščene za predpisovanje in izdajanje zdravil;

 

Nadzor proizvodnje, prometa in posredništva v prometu zdravil in učinkovin:

-          izdaja in odvzem GMP in GDP certifikatov za zdravila in učinkovine;

 

Nadzor trga zdravil:

-          postopek izdaje odločbe o obveznem pričetku ali nadaljevanju prodaje zdravila po veljavni ceni;

-          postopek naložitve upoštevanja/uporabe veljavne cene zdravila;  -           postopek naložitve vračila neupravičeno pridobljene razlike v ceni.

 

Nadzor medicinskih pripomočkov

 

 

VII. Sektor za farmakovigilanco

  

-          postopek za izdajo sklepa o soglasju k/nasprotovanju osnutku protokola za neintervencijsko klinično preskušanje zdravila po pridobitvi dovoljenja za promet z zdravilom, za katero mora imetnik dovoljenja za promet pridobiti soglasje iz 138. člena ZZdr-2; 

-          postopek za izdajo sklepa o ugotovitvi, da predloženo neintervencijsko klinično preskušanje zdravila iz 138. člena ZZdr-2 sodi v klinična preskušanja, ki so opredeljena v členih 33 do 39 ZZdr-2.

 

VIII. Sektor za predklinično in klinično ocenjevanje zdravil/izdelkov in klinične študije 

 

-          predlog sprožitve napotitvenih postopkov v primerih ugotovljenega tveganja za javno zdravje;

-          postopek vzdrževanja dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini po nacionalnem postopku s področja dela;

-          postopki odobritve in priglasitve kliničnega preskušanja zdravil s področja dela in njihovih sprememb; 

-          postopek o začasni ali trajni prekinitvi kliničnega preskušanja zdravil s področja dela; 

-          postopek priglasitve neintervencijskega kliničnega preskušanja zdravil s področja dela; 

postopek za pridobitev dovoljenja za sočutno uporabo zdravil s področja dela. 

 

IX. Sektor za ocenjevanje kakovosti izdelkov/zdravil in farmakopejo

 

-          postopek vzdrževanja dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini po nacionalnem postopku s področja dela;

-          predlog sprožitve napotitvenih postopkov v primerih ugotovljenega tveganja za javno zdravje.

 

X. Sektor za farmakoekonomiko, spremljanje zdravil v prometu in HTA

 

Farmakoekonomika in spremljanje zdravil v prometu HTA[1]

 

-     postopki na področju določanja cen zdravil v skladu s predpisi; -   postopek priglasitve poslovne donacije zdravila.

 


[1] Health Technology Assessement (HTA) oz. vrednotenje zdravstvenih tehnologij.

2.f Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ

(metapodatki na tej povezavi)

 

 

Na področju dela in socialne varnosti se na podlagi ZEPDSV vodijo naslednje evidence:

-          evidenca o zaposlenih delavcih,

-          evidenca o stroških dela,

-          evidenca o izrabi delovnega časa,

-          evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

 

Za namene varovanja javnega zdravja se na podlagi ZZdr-2 vodijo naslednje uradne evidence: 

-          podatkov o zdravilih iz dovoljenja za promet z zdravilom (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, razvrstitev zdravila glede na predpisovanje in izdajanje, imetnik dovoljenja za promet, najvišja dovoljena cena in izredna višja dovoljena cena); 

-          podatkov o zdravilih iz dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, imetnik dovoljenja za promet s paralelno uvoženim zdravilom, najvišja dovoljena cena in izredna višja dovoljena cena); 

-          podatkov o zdravilih z začasnim dovoljenjem za promet (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, imetnik dovoljenja); 

-          podatkov o zdravilih z dovoljenjem za vnos oziroma uvoz (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, količina, imetnik dovoljenja); 

-          podatkov o zdravilih z dovoljenjem za sočutno uporabo (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, imetnik dovoljenja); 

-          podatkov o doniranih zdravilih (ime, farmacevtska oblika, jakost, pakiranje, količina, donator); 

-          imetnikov dovoljenja za dejavnost proizvodnje zdravil (ime in sedež, pravno organizacijska oblika, ime in priimek usposobljene osebe, ki je odgovorna za sproščanje posamezne serije zdravila); 

-          imetnikov dovoljenja za dejavnost prometa z zdravilom na debelo (ime in pravno organizacijska oblika, sedež, ime in priimek usposobljene osebe, ki je odgovorna za sprejem, shranjevanje in transport zdravil ter pregled dokumentacije); 

-          imetnikov dovoljenja za dejavnost priprave nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje (ime in sedež, pravno organizacijska oblika, ime in priimek usposobljene osebe, ki je odgovorna za kakovost); 

-          priglašenih tujih veletrgovcev (ime in pravno organizacijska oblika, sedež); 

-          posrednikov v prometu z zdravili in učinkovinami (ime poslovnega subjekta in sedež); 

-          proizvajalcev, uvoznikov in distributerjev učinkovin (ime in pravno organizacijska oblika, sedež); 

strokovnih sodelavcev za področje oglaševanja zdravil; 

-          zdravnikov oziroma veterinarjev, ki naročajo in uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje (ime, priimek, strokovni naziv, ime in naslov poslovnega subjekta, pri katerem opravljajo zdravstveno dejavnost); 

-          imetnikov dovoljenja za dejavnost prometa z zdravilom na drobno (ime in pravno organizacijska oblika, sedež).

 

Na področju medicinskih pripomočkov JAZMP na podlagi ZMedPri upravlja z naslednjimi uradnimi evidencami:

-     register medicinskih pripomočkov, katerih proizvajalci oziroma predstavniki proizvajalcev imajo sedež v Republiki Sloveniji, ki vsebuje ime ali generično ime medicinskih pripomočkov, njihovo razvrstitev in ime ali firmo proizvajalca medicinskih pripomočkov oziroma predstavnika proizvajalca; 

-     register proizvajalcev medicinskih pripomočkov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vsebuje ime ali firmo, naslov ali sedež proizvajalca medicinskih pripomočkov oziroma predstavnika proizvajalca ter vrsto medicinskih pripomočkov, ki jih proizvaja oziroma za katere je pooblaščen; 

-     register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo, ki vsebuje ime ali firmo, naslov ali sedež poslovnega subjekta; 

-     register specializiranih prodajaln, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na drobno, ki vsebuje ime ali firmo, naslov ali sedež poslovnega subjekta in specializirane prodajalne; 

-     seznam priglašenih organov s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vsebuje ime ali firmo, naslov ali sedež priglašenega organa ter vrsto nalog, za katere je imenovan.

 

Na področju preskrbe s krvjo se na podlagi ZPKrv-1 vodi naslednja:

-     evidenca o podatkih, ki jih JAZMP prejme od transfuzijskega zavoda ali transfuzijskega centra, v skladu s 5., 7., 8. in 18. členom ZPKrv-1.

 

 

2.g Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ

(metapodatki na tej povezavi)

 

Dovoljenja s področja pristojnosti JAZMP – povezava:

Zdravila za uporabo v humani in veterinarski medicini, medicinski pripomočki, preskrba s tkivi in celicami ter cene zdravil

 

Zdravila za uporabo v humani medicini:

-            Centralna baza zdravil – www.cbz.si

 

Cene zdravil - povezava:

-            Seznam najvišjih dovoljenih in izrednih višjih dovoljenih cen zdravil

 

 

Zbirke osebnih podatkov - povezava:

https://www.ip-rs.si/varstvo-osebnih-podatkov/register-zbirk/

 

 

3. Opis načina dostopa do informacij javnega značaja

 

Opis dostopa preko spleta 

Vse informacije so dosegljive na spletni strani www.jazmp.si.

 

Opis fizičnega dostopa

Fizičen dostop je možen po predhodnem dogovoru po telefonu na sedežu JAZMP v času uradnih ur: torek, sreda in četrtek od 9. do 12. ure, sreda tudi od 14. do 16. ure.

 

Opis dostopa za ljudi s posebnimi potrebami      

Informacije javnega značaja so v uradnih urah dostopne na JAZMP tudi v tekstovni obliki.

 

 

4. Stroški posredovanja informacij javnega značaja

 

JAZMP lahko na podlagi 17. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 24/16) zaračuna stroške posredovanja informacij javnega značaja po enotnem stroškovniku.

 

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

 

- dovoljenje za promet z zdravilom, povzetek glavnih značilnosti zdravila, navodilo za uporabo zdravila in podatki na ovojnini.