Kaj je informacija javnega značaja (IJZ)?

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18 in 141/22; v nadaljevanju: ZDIJZ) določa, da je informacija javnega značaja (v nadaljevanju: IJZ) informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb.

V skladu z ZDIJZ morajo organi iz prvega odstavka 1. člena ZDIJZ odločiti o zahtevi za dostop do IJZ v roku 20 delovnih dni od prejetja zahteve. Navedeni rok se lahko v utemeljenih primerih podaljša za nadaljnjih 30 delovnih dni.

Ponovna uporaba informacij javnega značaja pomeni uporabo s strani fizičnih ali pravnih oseb za pridobitne ali nepridobitne namene razen za prvotni namen v okviru javne naloge, zaradi katerega so bili dokumenti izdelani.

Kako lahko vložim zahtevo za dostop do IJZ ali njeno ponovno uporabo?

Za dostop do IJZ ali njeno ponovno uporabo pošljite zahtevo po elektronski pošti na naslov ali v fizični obliki na naslov:
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Slovenčeva ulica 22
1000 Ljubljana 

Zahteva za dostop do IJZ mora vsebovati naslednje podatke:

 • navedbo organa, kateremu se pošilja,
 • osebno ime, firmo ali ime pravne osebe,
 • navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
 • čim bolj določno opredelitev zahtevane informacije in
 • podatek o tem, na kakšen način se želite seznaniti z vsebino zahtevane informacije (vpogled, prepis, fotokopija, elektronski zapis).

Svetujemo, da zahtevo za dostop do informacij javnega značaja vložite na obrazcu.

Zahteva za ponovno uporabo IJZ mora vsebovati naslednje podatke:

 • navedbo organa, kateremu se pošilja,
 • osebno ime, firmo ali ime pravne osebe,
 • navedbo o morebitnem zastopniku ali pooblaščencu ter naslov prosilca oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
 • informacijo, ki jo želite ponovno uporabiti,
 • na kakšen način želite prevzeti vsebino zahtevane informacije (klasičen ali elektronski zapis ter praviloma tudi oblika in nosilec zapisa) in
 • za kakšen namen želite informacijo ponovno uporabiti.

Svetujemo, da zahtevo za ponovno uporabo informacij javnega značaja vložite na obrazcu.

Ali lahko dostopam do vseh zahtevanih informacij?

Prosilec lahko dostopa do vseh zahtevanih informacij, razen če je podana ena od izjem iz 6. člena ZDIJZ. Med najpogostejšimi razlogi za zavrnitev dostopa do informacij javnega značaja so:

 • varstvo osebnih podatkov,
 • varstvo poslovne skrivnosti,
 • varstvo upravnega, sodnega, pravdnega in drugih postopkov,
 • varstvo notranjega delovanja organa.

Če dokument le delno vsebuje informacije, ki predstavljajo izjemo po ZDIJZ, organ te informacije ustrezno izloči iz dokumenta ter prosilca seznani z vsebino dokumenta.

Ali je treba za IJZ plačati?

Vložitev zahteve za dostop ali ponovno uporabo IJZ je brezplačna.

Organ lahko prosilcu zaračuna le materialne stroške za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije, kadar materialni stroški presegajo 20 EUR (z vključenim DDV). Stroškovnik za posredovanje IJZ je določen v 17. členu Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16 in 146/22).

Če gre za ponovno uporabo IJZ, organ ceno zaračuna v skladu s 34a. členom ZDIJZ.

Z odločitvijo organa glede dostopa do IJZ nisem zadovoljen. Kaj lahko storim?

Če prosilec meni, da informacija, s katero se je seznanil, ni tista informacija, ki jo je zahteval, lahko zahteva od organa, da mu omogoči seznanitev z zahtevano IJZ. V tem primeru mora organ odločiti o zahtevi v roku 3 delovnih dni.

Prosilec ima zoper odločbo, s katero je organ delno ali v celoti zavrnil dostop do IJZ, ter zoper sklep, s katerim je bila zahteva zavržena, pravico do pritožbe.

Pritožba se vloži pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, Slovenčeva ulica 22, 1000 Ljubljana, in je takse prosta.

Drugostopenjski organ v postopkih po ZDIJZ je Informacijski pooblaščenec.

Kje lahko pridobim več informacij glede IJZ?

Več informacij o IJZ lahko najdete na spletni strani Informacijskega pooblaščenca, v primeru vprašanj pa se lahko obrnete tudi na eno od uradnih oseb, pristojnih za posredovanje informacij javnega značaja pri Javni agenciji Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP), na tel. št. 08 2000 500 ali e-naslovu :

mag. Katja Plazovnik

Scroll to Top