PREDSTAVITEV PODROČJA CENE ZDRAVIL

Področje cen zdravil je v Republiki Sloveniji urejeno z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) in je v pristojnosti JAZMP, njihovo financiranje iz javnih sredstev pa z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in je v pristojnosti ZZZS. Oba zakona sta bila skupaj s podzakonskimi predpisi dopolnjena v letu 2008 in zagotovljena je bila skladnost predpisov z EU Direktivo 98/105/EGS. Le-ta ureja le bistvene postopkovne parametre, izbira cenovnega modela in oblikovanje cenovne politike pa je v pristojnosti Republike Slovenije.

JAZMP je nacionalni organ, pristojen za določanje cen zdravil, ki se na trgu RS financirajo iz javnih sredstev. Postopki določanja cen potekajo na podlagi zakonskih določb in določb aktualnega pravilnika (Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 32/1515/1619/1811/19 in  26/20). Predpisi zelo natančno podajajo merila, način in postopke za določanje, spreminjanje in objavo reguliranih cen zdravil.

Vsebina nacionalnega modela, ki določa cene in financiranje iz javnih sredstev, je v pristojnosti držav članic. V Sloveniji so v skladu z EU priporočili regulirane cene le tistih zdravil, ki se financirajo iz javnih sredstev. Tako kot večina drugih držav imamo za določanje cen zdravil uveden primerjalni model, ki v našem primeru upošteva cene zdravil v Nemčiji, Avstriji in Franciji. Tako regulirane cene pa predstavljajo le najvišje cene, dovoljene v prometu z zdravili na debelo. Zakon dobaviteljem zdravil, plačnikom ter kupcem zdravil omogoča, da se dogovarjajo o cenah, ki so nižje od reguliranih. 

Scroll to Top