Najvišje dovoljene cene zdravil (NDC)

Postopki določanja najvišjih dovoljenih cen (NDC) potekajo na podlagi zakonskih določb in določb veljavnega Pravilnika (Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS št. 32/1515/1619/1811/19 in 26/20). Predpisi podajajo merila, način in postopke za določanje, spreminjanje in objavo reguliranih cen zdravil. NDC se oblikujejo in določajo na podlagi izračuna vrednosti proizvajalčevega elementa cene (PEC). Ta ne sme biti višja od najvišjega dovoljenega odstotka primerjalne cene zdravila v primerjalnih državah in dodanega deleža oziroma določene vrednosti, namenjene kritju stroškov prometa na debelo.

Vrednost PEC se ugotovi na podlagi primerjalnih cen zdravil iz referenčnih držav Avstrije, Francije in Nemčije. Za originalna in biološko podobna zdravila se vrednost PEC izračuna na podlagi najnižje cene enakega originalnega oz. biološko podobnega zdravila v eni od treh primerjalnih državah. Za generično zdravilo se vrednost PEC izračuna na podlagi povprečja najvišjih in najnižjih cen primerljivih generičnih zdravil iz primerjalnih držav.

Pred prihodom zdravila na tržišče, morajo zavezanci za zdravila, ki financirajo iz javnih sredstev pri JAZMP vložiti vlogo za prvo priglasitev (določitev) NDC.

NDC se usklajujejo dvakrat letno. Zavezanci morajo za spreminjanje cen vložiti vlogo v obdobju, kot ga določa veljavni Pravilnik o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini, in sicer:

  •  od 1. marca do vključno 1. aprila in
  •  od 1. septembra do vključno 1.oktobra.

Vloga za prvo priglasitev oz. uskladitev cen mora biti pripravljena v skladu z zahtevami veljavnega Pravilnika.

Vlogo je potrebno oddati v pisni in elektronski obliki. Elektronsko obliko vloge se priloži na CD ali pošlje na spletni naslov: 

Scroll to Top