Izredne višje dovoljene cene zdravil (IVDC)

Na podlagi Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) se lahko zdravilom za uporabo v humani medicini, ki so pridobila dovoljenje za promet ali pa so razvrščena na seznam nujnih zdravil določi tudi izredno višjo dovoljeno ceno (IVDC). Izredna višja dovoljena cena omogoča sistemsko višjo ceno zdravila v primerih, ko zaradi velikosti in drugih značilnosti trga RS najvišja dovoljena cena (NDC) ne omogoča oskrbe trga.

Postopek določitve izredne višje dovoljene cene poteka na podlagi zakonskih določb in določb Pravilnika o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 32/1515/1619/18, 11/19  in 26/20).

Vloga za določitev IVDC, ki jo zavezanci vložijo pri JAZMP, mora biti pripravljena v skladu z zahtevami veljavnega Pravilnika. Pravilnik zahteva tudi elektronsko obliko vloge. To priložite na CD oz. jo pošljete po elektronski pošti, na naslov: 

V postopek določanja IVDC je vključena tudi komisija za zdravila za pripravo mnenj za določanje izrednih višjih dovoljenih cen zdravil. Mnenje komisije je podlaga za odločitev o določitvi IVDC.

Zdravilu se IVDC lahko določi največ za eno leto. Pravilnik ne predvideva podaljšanja že določene IVDC, kar pomeni, da je za ponovno določitev IVDC potrebno vložiti novo vlogo, vsaj 90 dni pred potekom veljavnosti cene.

Določitev IVDC ni vezana na časovna obdobja, zato tudi roki za oddajo vlog niso določeni. Zdravilu se IVDC lahko določi največ za eno leto. Pravilnik ne predvideva podaljšanja že določene IVDC, kar pomeni, da je za ponovno določitev IVDC potrebno vložiti novo vlogo vsaj 90 dni pred potekom veljavnosti cene.

Scroll to Top