Poslovne donacije zdravil

Področje poslovnih donacij zdravil je v Republiki Sloveniji urejeno s 142. in 143. členom Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19) in je v pristojnosti JAZMP. Poslovna donacija zdravil je namensko in brezpogojno darilo, ki ga poslovni subjekt (donator) brezplačno daje izvajalcu zdravstvene dejavnosti na podlagi njegove izražene in utemeljene potrebe po zdravilu. Prejemnik poslovne donacije zdravil je lahko izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki je financiran iz javnih sredstev. Poslovna donacija zdravila za sočutno uporabo ni dovoljena, prav tako ni dovoljena nadaljnja prodaja doniranih zdravil.

Predmet poslovne donacije so lahko zdravila z dovoljenjem za promet v Republiki Sloveniji, v drugi državi članici EU ali v tretji državi, če ima ta enake zahteve glede kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravila in ga spremlja izvid o analizi kakovosti zdravila.

Poslovne donacije zdravil morajo na JAZMP priglasiti donatorji. Donator mora še vsaj eno leto zdravilo zagotavljati vsem bolnikom, vključenim v program donacije, pri katerih so dokumentirane koristi zdravljenja s tem zdravilom.

Vlogo je potrebno na JAZMP oddati v pisni in elektronski obliki. Elektronsko obliko vloge pošljite na elektronski naslov: 

SEZNAM PRIGLAŠENIH POSLOVNIH DONACIJ

Scroll to Top