Prepovedane droge

Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali sintetičnega izvora, ki imajo psihotropne učinke ter lahko vplivajo na telesno ali duševno zdravje ali ogrožajo primerno socialno stanje ljudi.

Prepovedane droge so razvrščene v eno od treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi. Rastline in substance so razvrščene v ustrezno skupino Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, št. Opens external link in new window45/14 in Opens external link in new window22/16; v nadaljevanju uredba).

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini.

Skupina II:  rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzroči njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

Proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz skupine I se lahko opravlja le v znanstveno-raziskovalne in učne namene.

Prepovedane droge iz skupin II in III se lahko proizvajajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, učne in znanstveno-raziskovalne namene.

Odgovornosti oz. naloge JAZMP s pod področja prepovedanih drog so:

 • izdaja dovoljenj  za promet s prepovedanimi drogami skupin II in III uredbe,
 • izdelava statističnih poročil o proizvodnji, prometu, porabi in zalogah prepovedanih drog,
 • uradno pečatenje knjig evidenc mamil.

Promet s prepovedanimi drogami, ki se lahko uporabljajo v zdravilih se izvaja na podlagi naslednje zakonodaje:

 • Zakon o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 108/99, 44/00, 2/04 – ZZdrI-A in 47/04 – ZdZPZ), 
 • Pravilnik o postopkih za izdajo dovoljenj za promet s prepovedanimi drogami (Uradni list RS, št. 8/02),
 • Pravilnik o obliki in načinu vodenja evidenc in poročil o prepovedanih drogah (Uradni list RS, št. 131/06),
 • Pravilnik o razvrščanju, predpisovanju in izdajanju zdravil za uporabo v humani medicini (Uradni list RS, št. 86/08, 45/10, 38/12 in 17/14 – ZZdr-2),
 • Pravilnik o tehničnih in sanitarnih pogojih ter načinu zavarovanja prostorov za hrambo in izdajanje prepovedanih drog iz skupin I in II (Uradni list RS, št. 124/07).

Slovenija je tudi podpisnica konvencij Združenih narodov:

 • Enotne Konvencije o mamilih iz leta 1961 (Single Convention on narcotic Drugs, 1961),
 • Konvencije o psihotropnih snoveh iz leta 1971 (Convention on Psychotropic Substances, 1971).

  

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PROMET S PREPOVEDANIMI DROGAMI  

Promet s prepovedanimi drogami na debelo lahko opravljajo pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo prepovedanih drog ter pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s posebnim zakonom za opravljanje prometa z zdravili na debelo.

 

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA UVOZ OZ. VNOS PREPOVEDANIH DROG

Postopek za pridobitev dovoljenja za uvoz oz. vnos prepovedanih drog skupine II in III se začne s pisno vlogo, ki jo predlagatelj pošlje JAZMP, in vsebuje izpolnjen obrazec Vloga za uvoz.

V primeru, da gre za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji, je potrebno predložiti dovoljenje za uvoz oz. vnos zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravili.

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA IZVOZ OZ. IZNOS PREPOVEDANIH DROG

Postopek za pridobitev dovoljenja za izvoz oz. iznos prepovedanih drog skupine II in III se začne s pisno vlogo, ki jo predlagatelj pošlje JAZMP in vsebuje izpolnjen obrazec Vloga za izvoz in originalno uvozno dovoljenje države uvoznice, kamor bo prepovedana droga izvožena.

 

IZDELAVA STATISTIČNIH POROČIL O PROIZVODNJI, PROMETU, PORABI IN ZALOGAH PREPOVEDANIH DROG 

Pravne in fizične osebe, ki proizvajajo in opravljajo promet s prepovedanimi drogami na debelo morajo posredovati redna poročila o prometu s prepovedanimi drogami JAZMP, in sicer:

 • Četrtletna poročila o uvoženih in izvoženih količinah ter vrstah prepovedanih drog in državah uvoznicah oz. izvoznicah v 15 dneh od izteka četrtletja, za katerega se pošlje poročilo: obrazec a.
 • Letna poročila o uvoženih in izvoženih količinah ter vrstah prepovedanih drog in državah uvoznicah oz. izvoznicah v 60 dneh od izteka koledarskega leta: obrazec b.
 • Navodila za izpolnjevanje obrazcev za četrtletna in letna poročila o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami

 

URADNO PEČATENJE KNJIG EVIDENC MAMIL 

Zdravniki

O predpisovanju zdravil, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi, morajo zdravniki voditi uradno pečateno knjigo evidenc narkotičnih in psihotropnih snovi (DZS, obrazec 8,102). Glede na organiziranost javnega zdravstvenega zavoda oziroma pravne in fizične osebe, ki opravlja zdravstveno dejavnost, lahko isto knjigo upravlja več zdravnikov.

 • Zdravniki oziroma določene odgovorne osebe v javnih zdravstvenih zavodih ali pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, morajo voditi tudi uradno pečatene knjige evidenc o nabavi, porabi in zalogi zdravil, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa in IIIc Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, in sicer za zdravila, ki se uporabljajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti za neposredno aplikacijo uporabnikom. Knjige evidenc je treba voditi na način, ki omogoča sledljivost. 
 • Knjiga evidenc narkotičnih in psihotropnih snovi mora biti:
  • oštevilčena od prve do zadnje strani,
  • označena z žigom javnega zdravstvenega zavoda oz. pravne in fizične osebe, ki opravlja zdravstveno dejavnost,
  • označena z imenom, priimkom in osebno številko zdravnika, ki bo v to knjigo vpisoval. 

   Vlogi mora biti priložen spremni dopis.

 

Lekarne 

O izdaji zdravil, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa, IIIc  Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, morajo lekarne voditi:

 • uradno pečateno Knjigo evidence mamil (DZS, obrazec 8,99),
 • Dnevnik porabe mamil (DZS, obrazec 8,100).
 • Knjigo evidenc o nabavi in izdaji zdravil, ki vsebujejo narkotične in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa in IIIc Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) – Lekarniška zbornica

Knjige morajo biti:

 • oštevilčene od prve do zadnje strani,
 • označene z imenom in naslovom lekarne.

Vlogi mora biti priložen spremni dopis.

 

PRISTOJBINE

Pristojbina za izdajo dovoljenj za vnos ali uvoz in iznos ali izvoz prepovedanih drog skupine II in III je v skladu s prvim odstavkom 30. člena Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št.Opens external link in new window 9/18).

Pristojbina za pečatenje vsake knjige evidenc zdravil, ki so prepovedane droge skupine II, III a in III c je v skladu z drugim odstavkom 30. člena Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Uradni list RS, št. Opens external link in new window9/18).

Prosimo, da upoštevate tudi pravila glede Opens internal link in current windowpristojbin v postopkih.

 

 Splošni elektronski naslov za področje prepovedanih drog: info@jazmp.si