Poslanstvo FS

  • zagotavlja ustrezno kakovost in terminološko usklajenost strokovno zahtevnih prevodov novosti iz Ph. Eur;
  • na novo uvaja in razvija slovensko farmacevtsko terminologijo, ki je z leti postala trdna osnova za prvi Slovenski farmacevtski terminološki slovar;
  • dograjuje podatkovno zbirko Standardnih izrazov za farmacevtske oblike, načine aplikacije in vsebnike, katerih uporaba je obvezna v vlogah za pridobitev in vzdrževanje dovoljenj za promet z zdravilom, v navodilih za uporabo in na ovojnini;
  • vzdržuje sodelovanje s strokovnjaki na ožjih področjih farmacevtske stroke in s strokovnjaki sorodnih strok (kemiki, mikrobiologi, zdravniki, veterinarji, biologi, prehranskimi strokovnjaki in dr.).

Status in zgodovina FS

Formularium Slovenicum (FS), slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, pripravlja slovenska Komisija za Evropsko farmakopejo in Formularium Slovenicum., ki jo imenuje minister za zdravje. FS vsako leto  izda Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke. Publikacija uveljavlja slovensko farmacevtsko terminologijo, predpise, pomembne za slovensko farmacevtsko stroko ter najbolj aktualne prevode iz Ph. Eur. Vključuje tudi tiste vsebine (poglavja, monografije, preglednice), ki jih Ph. Eur. ne vsebuje, jih pa lahko z njihovim dovoljenjem povzamemo iz veljavnih farmakopej drugih članic Evropske farmakopeje (DAB, Ph. Helv., BP).

Prva izdaja FS je izšla leta 1998 in je doživela šest dopolnil. Leta 2005 je izšla druga izdaja, ki ji je sledilo pet dopolnil, leta 2011 pa tretja izdaja, ki sta ji do leta 2013 sledili dve dopolnili. Po vzoru Evropske farmakopeje, ki jo vsako leto dopolnjujejo trije Suplementi, dobi FS svoje vsakoletno Dopolnilo, ki povzame novosti v tekočem letu. V petnajstih letih od prve, začetne izdaje se je FS enako kot Ph. Eur. ustalil in uveljavil v farmacevtski stroki, pa tudi v širšem krogu sorodnih strok na Slovenskem.

V Republiki Sloveniji Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 31/06 in 45/08) v 20. členu določa, da morajo biti zdravila, ki so v prometu v Republiki Sloveniji, izdelana in kontrolirana v skladu z metodami in zahtevami Evropske farmakopeje in v skladu s Slovenskim nacionalnim dodatkom k Evropski farmakopeji. 

FS na spletu