Odziv JAZMP na Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije: Delovanje JAZMP

Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja agencije v letih 2011 in 2012 izreklo mnenje s pridržkom in je ugotovilo, da je bila agencija pri uresničevanju zastavljenih ciljev od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2013 delno uspešna. Glede na ugotovljene nepravilnosti in ugotovljeno delno uspešnost pri uresničevanju zastavljenih ciljev je razvidno, da je JAZMP že v letih 2013-2014, to je že pred izdajo revizijskega poročila, izvedla večino ukrepov za odpravo pomanjkljivosti.

Računsko sodišče je JAZMP naložilo le en ukrep, in sicer, da mora v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila računskemu sodišču predložiti odzivno poročilo, v katerem mora pripraviti načrt aktivnosti, s katerim bo zagotovljeno, da bodo vsi veljavni notranji akti sprejeti oziroma potrjeni na svetu agencije.

Računsko sodišče je JAZMP izdalo tudi dve priporočili: pri pripravi svojih strateških dokumentov naj jasno in transparentno izhaja iz nacionalnih strateških dokumentov tako, da bodo njeni strateški cilji v celoti in jasno sledili nacionalnim usmeritvam in namenu ustanovitve (v strateških dokumentih naj bodo cilji zastavljeni na način, ki bo omogočal ocenjevanje njihovega doseganja, torej z izhodiščnimi in ciljnimi vrednostmi) ter v strateških in letnih načrtih pri zastavljenih ciljih naj navede pokazatelje dosežka s kazalnikom in pri posameznih ciljih navede izhodiščne podatke, ki omogočajo primerjavo med načrtovanim in doseženim.

JAZMP bo skladno z ZRacS-1 pripravila odzivno poročilo, v katerem bo navedena revizija, na katero se nanaša, kratek opis nepravilnosti in nesmotrnosti v poslovanju, ki so bile ugotovljene z revizijo, in izkaz popravljalnih ukrepov, ki bo obsegal navedbo popravljalnih ukrepov in ustrezna dokazila o izvedenih popravljalnih ukrepih za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in nesmotrnosti. JAZMP bo pripravila tudi načrt aktivnosti, s katerim bo zagotovljeno, da bodo vsi veljavni notranji akti sprejeti oziroma potrjeni na svetu agencije.

Revizijsko poročilo o delovanju JAZMP od 1.1.2007 do 30.6.2013

Scroll to Top