Uvoz zdravil za osebno uporabo

Z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14), ki je začel veljati marca 2014, so bile uveljavljene naslednje določbe glede uvoza oz. prometa zdravil za osebno uporabo:

16. člen
(1) Uvoz in izvoz zdravil s strani posameznikov je prepovedan.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko posameznik za svojo osebno uporabo, za osebno uporabo njegovih ožjih družinskih članov oziroma na podlagi pooblastila za osebno uporabo največ enega posameznika, ki ni njegov družinski član, ali za svojo posamezno žival, katere vrsta se ne uporablja za pridobivanje oziroma za proizvodnjo živil, vnese oziroma uvozi ali izvozi oziroma iznese v svoji osebni prtljagi zdravilo v količini, ki ustreza zadevni terapevtski uporabi, in sicer:
– za akutna stanja za največ tri tedne,
– za kronične bolezni oziroma stanja, pri katerih je potrebna dolgotrajna uporaba zdravil, za največ tri mesece skladno s predpisanim odmerjanjem, oziroma izjemoma za obdobje do 12 mesecev, če posameznik organu, pristojnemu za carinske zadeve, predloži dokazila o dovoljenem bivanju v tem obdobju v ciljni državi, če predpisi s področja prepovedanih drog ne določajo drugače.
(3) Pri uvozu oziroma vnosu zdravila za osebno uporabo iz prejšnjega odstavka, za katera je potreben zdravniški oziroma veterinarski recept, lahko organ, pristojen za carinske zadeve, od posameznika zahteva dokazilo o zdravniškem oziroma veterinarskem receptu za ta zdravila.

126. člen:
(22) Promet zdravil na drobno prek medmrežja, za katera je potreben zdravniški oziroma veterinarski recept, ni dovoljen. Nadzor nad prometom s temi zdravili prek medmrežja opravlja organ, pristojen za carinske zadeve, v skladu s carinskimi predpisi.

Navedeno je podlaga za ukrepanje organov, pristojnih za carinske zadeve. Zakonodaja ne predvideva, da bi JAZMP izdajala mnenja oz. dovoljenja za vnos/uvoz zdravil posameznikom.


Zadnjič posodobljeno: 6. 3. 2017

Scroll to Top