Nadzor prometa na debelo z zdravili

Farmacevtska inšpekcija izvaja nadzore nad skladnostjo s smernicami dobrih distribucijskih praks (DDP) pri imetnikih dovoljenja za promet na debelo z zdravili (veletrgovcih z zdravili).

 

Farmacevtska inšpekcija v skladu s 16. členom Pravilnika o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo (Uradni list RS, št. 46/2009) pri imetnikih dovoljenja za promet z zdravili na debelo opravlja redne in izredne nadzore.

 

Redni strokovni nadzor farmacevtska inšpekcija izvaja po uradni dolžnosti na 2 do 3 leta. Izredni strokovni nadzor farmacevtska inšpekcija izvaja v primeru ugotovitve kršenja ali obstoja utemeljenega suma kršenja zakonodaje s področja zdravil.