Za medicinske pripomočke, skladne z Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih (MDR) in Uredbo (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih (IVDR)

Vloga za pridobitev Certifikata o prosti prodaji medicinskih pripomočkov skladnih z Uredbo (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih in Uredbo (EU) 2017/746 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih se predloži na naslednjem obrazcu:

Ob oddaji vloge predložite še naslednjo dokumentacijo:

  • seznam medicinskih pripomočkov, za katere se želi pridobiti Certifikat prosti prodaji in sicer v dveh izvodih. En (1) izvod seznama naj bo podpisan s strani osebe pooblaščene za zastopanje in en (1) izvod na praznem čistem listu, tj. brez oznak o podjetju predlagatelja in brez podpisa osebe pooblaščene za zastopanje, ki bo priloga Certifikata o prosti prodaji. Seznam medicinskih pripomočkov mora obvezno vsebovati vsaj trgovsko ime medicinskega pripomočka, v obliki kot je bil priglašen za vpis v Register medicinskih pripomočkov in kot je naveden na izdani odločbi o vpisu. Poleg tega pa lahko seznam vsebuje tudi podatke, ki so za predlagatelja relevantni (prevodi imen v tuj jezik)
  • izjavo, da bodo JAZMP posredovani podatki o morebitnem umiku medicinskega pripomočka s trga takoj po umiku

Predlagatelj lahko pridobi Certifikat o prosti prodaji za tiste medicinske pripomočke, ki so vpisani v Register medicinskih pripomočkov in imajo veljavno odločbo.

Veljavnost Certifikata o prosti prodaji je odvisna od razreda tveganja pripomočka in sicer:

  • pripomočki razreda I po Uredbi (EU) 2017/745 oziroma razreda A po Uredbi (EU) 2017/746 – veljavnost Certifikata o prosti prodaji 1 leto od datuma izdaje,
  • za pripomočke višjih razredov tveganja, za katere je certifikat izdal priglašeni organ, je veljavnost Certifikata o prosti prodaji vezana na datum veljavnosti certifikata priglašenega organa.

OPOMBA: Predlagatelj odda vlogo za pridobitev Certifikata o prosti prodaji medicinskih pripomočkov, po pravnomočnosti odločb o vpisu medicinskih pripomočkov.

Stroški postopka

Stroški postopka izdaje Certifikata o prosti prodaji so opredeljeni v 9. členu Pravilnika o pristojbinah na področju medicinskih pripomočkov (Uradni list RS, št. 24/19).

Pristojbina za izdajo enega Certifikata o prosti prodaji medicinskega pripomočka je 30 točk.

Pristojbine so določene v točkah. Vrednost ene točke je 5 eurov brez davka na dodano vrednost (DDV). Višina pristojbine je zmnožek vrednosti točke in števila točk.

Predlagatelj plača pristojbino po prejemu poziva JAZMP za plačilo oziroma obvestila o načinu plačila pristojbine.

JAZMP pošlje obvestilo o načinu plačila pristojbine po elektronski pošti predlagatelju na elektronski naslov, ki ga predlagatelj priloži ob oddaji vloge. Predlagatelj plača pristojbino za postopke v 15 dneh na podračun JAZMP.

Scroll to Top