Medicrime konvencija

Konvencija Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje (Medicrime konvencija) je prvi mednarodni instrument mednarodnega kazenskega prava, ki inkriminira: 

  • ponarejanje medicinskih izdelkov, med katere sodijo zdravila, medicinski pripomočki in drugi izdelki za podporo zdravju  

ter druga podobna kazniva dejanja, kadar so storjena naklepno: 

  • promet s ponarejenimi medicinskimi izdelki; 
  • ponarejanje dokumentov; 
  • izdelava, promet na debelo in drobno, posredovanje pri dobavi ali dajanje v promet zdravil brez ustreznih dovoljenj in medicinskih pripomočkov, ki ne izpolnjujejo zahtev o skladnosti ter pregon nezakonite uporabe dokumentov. 

Namen konvencije je varovanje zdravja ljudi in njihove pravice do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravil ter boj proti organiziranemu kriminalu na tem področju. Ratifikacija Medicrime konvencije pomeni dopolnitev pravnega reda na področju tovrstnega kriminala in s tem povezanega pregona. Zavezuje države, da sprejmejo vse potrebne zakonodajne, finančne in druge ukrepe, da lahko organi, pristojni za zdravje, carina, policija in sodne oblasti izmenjujejo informacije, učinkovito sodelujejo na nacionalni in mednarodni ravni ter si pomagajo pri izvedbi preventivnih in represivnih ukrepov, skladno z nacionalno zakonodajo. Za potrebe izvajanja Medicrime konvencije je bil dopolnjen 183. člen Kazenskega zakonika (KZ-1) in dodan novi 183.a člen KZ-1. 

Medicrime konvencija je bila sprejeta 28. oktobra 2011 v Moskvi, veljati je začela 1. januarja 2016. Republika Slovenija je konvencijo ratificirala s sprejetjem Zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o ponarejanju medicinskih izdelkov in podobnih kaznivih dejanjih, ki ogrožajo javno zdravje (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 5/22). Konvencija začne v Sloveniji veljati 1. septembra 2022. 

Več o Medicrime konvenciji lahko preberete na spletni strani EDQM. 

Ključni poudarki konvencije so zbrani v publikaciji Konvencija Medicrime v 10 vprašanjih in odgovorih. 

 

Scroll to Top