NADZOR NAD PRESKRBO S KRVJO

Skladno z določbo 4. člena Zakona o preskrbi s krvjo (Uradni list RS, št. 104/2006, v nadaljnjem besedilu: ZPKrv-1) JAZMP nadzira izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov in splošnih aktov. JAZMP v skladu 7. členom ZPKrv-1 izvaja v transfuzijskem zavodu ali transfuzijskih centrih redne inšpekcijske nadzore in odredi ustrezne kontrolne ukrepe pri kateremkoli hudem neželenem dogodku ali hudi neželeni reakciji ali sumu nanjo. Skladno s 166. členom Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/2014, v nadaljnjem besedilu: ZZdr-2) inšpekcijske nadzore izvajajo farmacevtski inšpektorji, katerih pooblastila so v skladu z drugim odstavkom 166. člena ZZdr-2 določeni v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 40/2014, v nadaljnjem besedilu: ZIN-B).

V primeru ugotovljenega kršenja določb ZPKrv-1 oziroma suma nanje JAZMP odloča o zaznanih kršitvah v skladu z določbami zakona, ki ureja prekrške.

Splošni elektronski predal za področje nadzora dejavnosti preskrbe s krvjo je .

Scroll to Top