NADZOR NAD PRESKRBO S TKIVI IN CELICAMI

Skladno z določbo 37. člena Zakona o kakovosti in varnosti človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje (Uradni list RS, št. 61/2007 in 56/2015, v nadaljnjem besedilu: ZKVČTC in ZPPDČT) JAZMP nadzira izvajanje določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih predpisov in splošnih aktov. JAZMP izvaja redne inšpekcijske nadzore, v primeru suma na kršenje določb zakona ali iz drugih vzrokov, navedenih v 9. členu ZKVČTC, pa tudi izredne nadzore. Skladno s 166. členom Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/2014, v nadaljnjem besedilu: ZZdr-2) inšpekcijske nadzore izvajajo farmacevtski inšpektorji, katerih pooblastila so v skladu z drugim odstavkom 166. člena ZZdr-2 določena v Zakonu o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/2007 – uradno prečiščeno besedilo in 40/2014, v nadaljnjem besedilu: ZIN-B).

V primeru ugotovljenega kršenja določb ZKVČTC oziroma suma nanje JAZMP odloča o zaznanih kršitvah v skladu z določbami zakona, ki ureja prekrške.

Splošni elektronski predal za področje nadzora dejavnosti preskrbe s človeškimi tkivi in celicami, namenjenimi za zdravljenje, je .

Scroll to Top