Veljavni Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) daje JAZMP v svojem 17. členu (esencialna in nujno potrebna zdravila) pristojnost, da določi Seznam nujno potrebnih zdravil. Nujno potrebna zdravila so zdravila, ki niso vključena v Seznam esencialnih zdravil in za katera izvajalec zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni ali razširjeni strokovni kolegij za svoje področje pristojnosti utemelji nastanek nove zdravstvene potrebe in jih na tej podlagi JAZMP uvrsti v Seznam nujno potrebnih zdravil. Zdravila na Seznamu nujno potrebnih zdravil so opredeljena s splošnim imenom, oznako ATC na 5. ravni in z eno ali več farmacevtskimi oblikami.

Ureditev skupine nujno potrebnih zdravil odraža namero politike države, da za potrebe zdravstvenega varstva prebivalstva Republike Slovenije zagotovi vsa zdravila, ki so nenadomestljiva za izvajanje javno financiranih zdravstvenih programov. Osnovni mehanizem za ta namen je Seznam esencialnih zdravil, ki ga določita pristojna ministra in bo naknadno objavljen na tej spletni strani. Seznam nujno potrebnih zdravil dopolnjuje Seznam esencialnih zdravil z zagotavljanjem dinamične odzivnosti pristojnih organov na utemeljene zahteve zdravstvene stroke oziroma na spremembe v naboru nujno potrebnih zdravil, prisotnih na trgu Republike Slovenije, ki so posledica ravnanja poslovnih subjektov.

JAZMP objavlja Seznam nujno potrebnih zdravil in Seznam esencialnih zdravil na svoji spletni strani.