Smernice za izdelavo ocene tveganja za magistralna in galenska zdravila

V skladu s Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti (Uradni list RS, št. 28/18 ter 71/2018, nadaljevanju Pravilnik) mora izvajalec lekarniške dejavnosti, ki izdeluje galenska zdravila oziroma pripravlja magistralna zdravila z visokim tveganjem, vlogi za pridobitev dovoljenja za izvajanje lekarniške dejavnosti priložiti oceno tveganja iz tretjega odstavka 83. člena ZLD-1, ki jo potrdi organ, pristojen za zdravila.

JAZMP je na osnovi Resolucije o zahtevah za zagotavljanje kakovosti in varnosti farmacevtskih izdelkov, pripravljenih v lekarnah za posebne potrebe pacientov (Resolution CM/ResAP(2011)1 on quality and safety assurance requirements for medicinal products prepared in pharmacies for the special needs of patients) pripravila Smernice za izdelavo ocene tveganja za izdelavo magistralnih in galenskih zdravil ter pripadajoči obrazec.

Povezava (www.jazmp.si/nadzor/nadzor-nad-lekarnisko-dejavnostjo/)

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top