Struktura klasifikacijskega sistema ATC

Klasifikacijski sistem ATC razvršča zdravila v različne skupine glede na mesto delovanja, terapevtske lastnosti in kemične lastnosti. Zdravila najprej razvrsti v 14 glavnih, anatomskih skupin. Znotraj vsake obstaja pet ravni, med katerimi je anatomska skupina prva raven. Vsaka anatomska skupina je omejena na določen organski sistem, razen anatomskih skupin H, J in P. Anatomsko skupino označuje velika tiskana črka (preglednica 1).

Druga raven klasifikacije ATC je lahko glavna terapevtska skupina (preglednica 2) ali pa glavna farmakološka skupina (preglednica 3). Drugo raven označuje dvomestno število. Tretja raven je terapevtska oziroma terapevtsko-farmakološka podskupina, označena z veliko tiskano črko. Klasifikacija ATC vključuje še dve dodatni ravni: četrta raven je terapevtsko-farmakološko-kemična podskupina, ki jo označuje velika tiskana črka. Na peti ravni je navedena učinkovina (ime INN), ki jo označuje dvomestno število. Oznako ATC vsakega zdravila torej sestavlja 7 številsko-črkovnih znakov. 

Glede na to, da klasifikacija ATC temelji na anatomskih in terapevtskih značilnostih, se lahko ista učinkovina pojavlja na različnih mestih v klasifikacijskem sistemu, kar je seveda odvisno od mesta in/ali načina uporabe zdravila (preglednica 4).