VPIS V REGISTER VETERINARJEV, KI PRI ZDRAVLJENJU UPORABLJAJO NERUTINSKO PRIPRAVLJENA ZDRAVILA ZA NAPREDNO ZDRAVLJENJE

Veterinar, ki predpiše in uporabi nerutinsko pripravljeno zdravilo za napredno zdravljenje, se priglasi v register veterinarjev, ki ga vodi JAZMP.

Navodilo predlagateljem, za vpis in izbris ter vpis sprememb v ustrezen register

VPIS

Vlogo za vpis v register vloži na JAZMP izvajalec veterinarske dejavnosti, najpozneje 15 dni pred začetkom predpisovanja in uporabe nerutinsko pripravljenega zdravila za napredno zdravljenje. 2 odstavek 78. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14) določa vsebino vloge za vpis v register veterinarjev.

SPREMEMBA

Vsako spremembo podatkov odstavka 2 člena 78 Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14), mora izvajalec veterinarske dejavnosti sporočiti najpozneje v sedmih dneh.

IZBRIS

JAZMP izbriše veterinarja iz registra na zahtevo izvajalca veterinarske dejavnosti.

Podrobnejši postopek in vsebino vloge za vpis, spremembo in izbris iz registra veterinarjev, ki pri zdravljenju uporabljajo nerutinsko pripravljena zdravila za napredno zdravljenje, bo določil pristojni minister s posebnim predpisom, ki pa še ni sprejet.

Scroll to Top