Vpis/spremembe/izbris v register proizvajalcev učinkovin

Register proizvajalcev učinkovin vsebuje naslednje podatke:

  • polno in skrajšano ime, sedež in matično številko proizvajalca učinkovin

  • ime in priimek kontaktne osebe proizvajalca učinkovin in podatke o telefonski številki, številki faksa in elektronski pošti

  • seznam učinkovin, ki jih proizvaja

 

Seznam proizvajalcev učinkovin, ki ga objavi JAZMP na svoji spletni strani vsebuje:

  • ime poslovnega subjekta in njegov stalni naslov.

 

 JAZMP o vpisu v register proizvajalcev učinkovin izda potrdilo.

 

 Spremembe pogojev za proizvodnjo učinkovin:

  • Proizvajalec učinkovin vsako spremembo pogojev (100. člena zakona), ki pomembno vpliva na kakovost ali varnost učinkovine, ki jo proizvaja, najpozneje v sedmih dneh sporoči JAZMP.

  • Druge spremembe pogojev, ki so bili podlaga za vpis v register proizvajalcev učinkovin, prijavi letno v poročilu, ki ga JAZMP posreduje najpozneje do 15. decembra tekočega leta, in sicer za vse spremembe v tekočem letu.

 

Izbrisa iz registra proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami oziroma uvoznikov učinkovin

 JAZMP izda odločbo o izbrisu iz registra v osmih dneh od:

  • pravnomočne odločbe farmacevtskega inšpektorja o prepovedi opravljanja dejavnosti proizvodnje, prometa na debelo ali uvoza učinkovin,

  • popolne zahteve za izbris proizvajalca, veletrgovca ali uvoznika učinkovin ali

  • ugotovitve, da je proizvajalec, veletrgovec ali uvoznik učinkovin izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije.

 

JAZMP v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe izbriše proizvajalca, veletrgovca oziroma uvoznika učinkovin iz registra proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami oziroma uvoznikov učinkovin in iz javno objavljenega seznama proizvajalcev, veletrgovcev oziroma uvoznikov učinkovin.

Priporočeni obrazec za vpis v register proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin je Obr.521-01, ki je dostopen na  internetni strani JAZMP.

Za vlogo za vpis, spremembo in izbris  iz registra proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami in uvoznikov učinkovin se plača upravna taksa