Proizvodnja učinkovin

Področje proizvodnje učinkovin  je v Republiki Sloveniji urejeno z  Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: zakon) v 100. do vključno 102. členu ter s Pravilnikom o proizvodnji, prometu na debelo in uvozu učinkovin ter registrih proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami in uvoznikov učinkovin (Uradni list RS, št. 79/16, v nadaljevanju: pravilnik). Podrobnejši postopek in vsebino vloge za vpis in spremembo iz registra  proizvajalcev učinkovin, je opisan v 5., 6. in 7. členu pravilnika.

Proizvajalec učinkovin s sedežem v Republiki Sloveniji, lahko začne opravljati svojo dejavnost po vpisu v register proizvajalcev učinkovin, ki ga vodi JAZMP.