Promet na debelo z učinkovinami

Področje prometa na debelo z učinkovinami  je v Republiki Sloveniji urejeno z  Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14, v nadaljevanju: zakon) v 111. do vključno 113. členu ter s Pravilnikom o proizvodnji, prometu na debelo in uvozu učinkovin ter registrih proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami in uvoznikov učinkovin (Uradni list RS, št. 79/16, v nadaljevanju: pravilnik). Podrobnejši postopek in vsebino vloge za vpis in  spremembo iz registra  veletrgovcev z učinkovinami je opisan v  8. do vključno 12. členu pravilnika.

Veletrgovec z učinkovinami  je poslovni subjekt, ki opravlja promet z učinkovinami na debelo in je vpisan v register veletrgovcev z  učinkovinami. Veletrgovec z učinkovinami svojo dejavnost opravlja v skladu s smernicami  in načeli dobre distribucijske prakse za učinkovine.

Veletrgovec z učinkovinami s sedežem v RS lahko začne opravljati svojo dejavnost na podlagi  vpisa v register veletrgovcev z učinkovinami, ki ga vodi JAZMP.