Vpis/spremem/izbris iz registra veletrgovcev učinkovin

Register veletrgovcev z učinkovinami vsebuje naslednje podatke:

 • polno in skrajšano ime, sedež in matično številko veletrgovca z učinkovinami

 • ime in priimek kontaktne osebe veletrgovca z učinkovinami in podatke o telefonski številki, številki faksa in elektronski pošti

 • seznam učinkovin, s katerimi veletrgovec z učinkovinami opravlja promet na debelo

   

Seznam veletrgovcev z učinkovinami, ki ga JAZMP objavi na svoji spletni strani vsebuje:

 • ime veletrgovca z učinkovinami in njegov stalni naslov

 

JAZMP ob vpisu v register veletrgovcev z učinkovinami  izda potrdilo.

 

Spremembe pogojev za promet z učinkovinami na debelo

 • Veletrgovec z učinkovinami spremembo pogojev (drugi odstavek 111. člena zakona), ki pomembno vpliva na kakovost ali varnost učinkovine, s katero  opravlja promet, takoj sporoči JAZMP.

 • Veletrgovec z učinkovinami druge spremembe pogojev, ki so bili podlaga za vpis v register veletrgovcev z učinkovinami, prijavi letno v poročilu, ki ga posreduje JAZMP najpozneje do 15. decembra tekočega leta, in sicer za vse spremembe v tekočem letu.

  Izbris iz registra proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami oziroma uvoznikov učinkovin

 JAZMP izda odločbo o izbrisu iz registra v osmih dneh od:

 • pravnomočne odločbe farmacevtskega inšpektorja o prepovedi opravljanja dejavnosti proizvodnje, prometa na debelo ali uvoza učinkovin,

 • popolne zahteve za izbris proizvajalca, veletrgovca ali uvoznika učinkovin ali

 • ugotovitve, da je proizvajalec, veletrgovec ali uvoznik učinkovin izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije.

 

JAZMP v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe izbriše proizvajalca, veletrgovca oziroma uvoznika učinkovin iz registra proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami oziroma uvoznikov učinkovin in iz javno objavljenega seznama proizvajalcev, veletrgovcev oziroma uvoznikov učinkovin.

Priporočeni obrazec za vpis v register proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin je Obr.521-01, ki je dostopen na  internetni strani JAZMP.

Za vlogo za vpis, spremembo in izbris  iz registra proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami in uvoznikov učinkovin se plača upravna taksa.