Vpis/sprememba/izbris iz registra uvoznikov učinkovin

Register uvoznikov učinkovin vsebuje naslednje podatke:

  • polno in skrajšano ime, sedež in matično številko uvoznika učinkovin

  • ime in priimek kontaktne osebe uvoznika učinkovin in podatke o telefonski številki, številki faksa in elektronski pošti

  • seznam učinkovin, ki jih uvoznik učinkovin uvaža

 

Seznam uvoznikov učinkovin objavljen na spletni strani JAZMP vsebuje: ime poslovnega subjekta in njegov stalni naslov.

 

JAZMP ob vpisu v register uvoznikov učinkovin izda potrdilo.

 

Spremembe pogojev za uvoz učinkovin :

  • uvoznik učinkovin, ki je vpisan v register uvoznikov učinkovin, vsako spremembo pogojev (120. člen zakona), ki pomembno vpliva na kakovost ali varnost učinkovine, ki jo uvaža, takoj sporoči JAZMP.

  • uvoznik učinkovin druge spremembe pogojev, ki so bile podlaga za priglasitev uvoza učinkovin, prijavi letno v poročilu, ki ga JAZMP posreduje najpozneje do 15. decembra tekočega leta, in sicer za vse spremembe v tekočem letu.

     

Priporočeni obrazec za vpis v register proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin je Obr.521-01, ki je dostopen na  internetni strani JAZMP.

Za vlogo za vpis, spremembo in izbris  iz registra proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami in uvoznikov učinkovin se plača upravna taksa.

 

Izbris iz registra proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami oziroma uvoznikov učinkovin

JAZMP izda odločbo o izbrisu iz registra v osmih dneh od:

  • pravnomočne odločbe farmacevtskega inšpektorja o prepovedi opravljanja dejavnosti proizvodnje, prometa na debelo ali uvoza učinkovin,

  • popolne zahteve za izbris proizvajalca, veletrgovca ali uvoznika učinkovin ali

  • ugotovitve, da je proizvajalec, veletrgovec ali uvoznik učinkovin izbrisan iz Poslovnega registra Slovenije.

JAZMP v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe izbriše proizvajalca, veletrgovca oziroma uvoznika učinkovin iz registra proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami oziroma uvoznikov učinkovin in iz javno objavljenega seznama proizvajalcev, veletrgovcev oziroma uvoznikov učinkovin.

 

Priporočeni obrazec za vpis v register proizvajalcev, veletrgovcev in uvoznikov učinkovin je Obr.521-01, ki je dostopen na  internetni strani JAZMP.

Za vlogo za vpis, spremembo in izbris  iz registra proizvajalcev učinkovin, veletrgovcev z učinkovinami in uvoznikov učinkovin se plača upravna taksa.