Priglasitev dejavnosti prometa z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji

Poslovni subjekti, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo v katerikoli drugi državi članici Evropske unije in bodo opravljale promet z zdravili na deblo v Republiki Sloveniji, se morajo pred pričetkom opravljanja dejavnosti prometa z zdravili na deblo v Republiki Sloveniji priglasiti pri JAZMP.

Odgovornosti oz. naloge JAZMP s področja priglasitve dejavnosti prometa z zdravili na deblo v Republiki Sloveniji so:

Izdaja potrdila o vpisu/izbrisu v/iz uradne evidence subjektov, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa na debelo z zdravili v državi članici Evropske unije in so se priglasili pri JAZMP za opravljanje prometa na debelo z zdravili v Republiki Sloveniji.

Postopek za priglasitev dejavnosti prometa z zdravili na debelo v Republiki Sloveniji določa 17. člen Pravilnika o natančnejših pogojih za opravljanje dejavnosti prometa z zdravili na debelo in ugotavljanju izpolnjevanja teh pogojev ter o postopku priglasitve dejavnosti ali pridobitve dovoljenja za promet z zdravili na debelo (Uradni list RS, št. 46/09) določa postopek in vsebino vloge za priglasitev.

Scroll to Top