Zdravilo Bravecto za zdravljenje infestacije s klopi in bolhami na psih je sprejemljivo za uporabo

V navodilo za uporabo bo vključen nov neželen učinek

Na podlagi rednih analiz razpoložljivih podatkov o resnih stranskih učinkih in proučitve poročil o določenih obolenjih je Evropska agencija za zdravila (EMA) julija 2017 ocenila, da ima Bravecto, zdravilo za zdravljenje infestacije s klopi in bolhami na psih, še vedno sprejemljiv varnostni profil. Vendar pa bo moral imetnik dovoljenja za promet z zdravilom spremeniti navodilo za uporabo in vanj vključiti konvulzije kot nov neželen učinek, ki se pojavi redko, pri manj kot 10.000 zdravljenih živali. Priporoča se, da veterinarji in lastniki oziroma skrbniki psov uporabljajo Bravecto previdno pri psih z epilepsijo.

Če se pri zdravljenih živalih pojavijo stranski učinki, naj se lastniki oziroma skrbniki živali posvetujejo z veterinarjem, ki skrbi za njihovo žival.

Nasvet veterinarjem in veterinarskemu zdravstvenemu osebju: vse morebitne neželene učinke, ki se pojavijo po uporabi zdravila Bravecto sporočite JAZMP ali imetniku dovoljenja za promet z zdravilom.

Več na:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/08/news_detail_002798.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

  •   
  •  
  •  
  •  
Scroll to Top