Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2022

JAZMP kot pristojni organ na področju zdravil in Nacionalni center za farmakovigilanco zbira in ocenjuje poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil (dNUZ), ki jih posredujejo zdravstveni delavci, imetniki dovoljenj za promet z zdravili in bolniki/uporabniki. Objavljamo pregled poročanja o dNUZ v letu 2022.

Povzetek poročila

V letu 2022 je JAZMP prejela 3271 novih poročil o dNUZ, kar je 10208 (75,7 %) poročil manj kot v letu 2021. Padec števila poročil je pričakovan, saj je bilo število poročil prejetih leta 2021 znatno večje zaradi množičnega cepljenja proti covidu-19 in s tem povezanega intenzivnega poročanja o dNUZ po cepljenju, kar je tudi skladno s strategijo spremljanja varnosti teh cepiv. V letu 2022 se je število cepljenj proti covidu-19 zelo zmanjšalo, posledično tudi poročanje.

Poročila vključujejo skupaj 4309 zdravil in opisujejo 8981 dNUZ.
Deset poročil se nanaša na zdravila rastlinskega izvora. Poleg tega je JAZMP prejela tudi 1294 nadaljnjih poročil (dodatne informacije k že prejetim poročilom), kar je 59,7 % več kot v letu 2021. Ugotovljenih je bilo 171 podvojenih poročil.

1960 poročil (59,9 %) smo prejeli neposredno od zdravstvenih delavcev in bolnikov/uporabnikov, 1293 poročil (39,5 %) so posredovali imetniki dovoljenj za promet z zdravili (DzP) ter 18 poročil (0,6 %) Evropska agencija za zdravila (EMA) v okviru njene aktivnosti MLM (Medical Literature Monitoring Service).

Največkrat so poročali zdravniki (63,2 %), sledijo farmacevti (18,9 %), bolniki/uporabniki (16,9 %) ter drugi zdravstveni delavci (4,4 %).

979 (29,9 %) poročil o dNUZ je vključevalo vsaj en neželeni učinek, ki je bil ocenjen kot resen. Od 8981poročanih dNUZ je bilo 2458 ocenjenih kot resnih, 1697 dNUZ pa še ni bilo opisanih v informacijah o zadevnih zdravilih (t.i. nepričakovani neželeni učinki).

659 poročil se je nanašalo na dNUZ po cepljenju proti covidu-19, od tega je bilo 157 poročil ocenjenih kot resnih. V poročilu so nekateri podatki o teh dNUZ predstavljeni tudi posebej.


Več:

številka: 1382-21/2023

Scroll to Top