ESENCIALNA IN NUJNO POTREBNA ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Zakon o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljevanju: Zakon) v 17. členu opredeljuje esencialna zdravila kot zdravila, ki so na podlagi najnovejših dognanj v biomedicinskih znanostih in sistemskih opredelitev v okviru nacionalnih zdravstvenih prioritet ob upoštevanju vzdržnosti javnih sredstev prepoznana kot nujno potrebna za izvajanje zdravstvenega varstva ljudi oziroma živali in so uvrščena v seznam esencialnih zdravil.

Dne 3.4.2019 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo sklep o določitvi seznama esencialnih zdravil za uporabo v veterinarski medicini. JAZMP je seznam objavila z dnem 10.4.2019.

V zvezi s pridobitvijo ustreznih dovoljenj ter obveznostmi glede zagotavljanja esencialnih zdravil na trgu veljajo relevantne določbe Zakona.

Nujno potrebna zdravila so po določbah 17. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14; v nadaljevanju: Zakon) zdravila, ki niso vključena v seznam esencialnih zdravil in za katera izvajalec zdravstvene dejavnosti na terciarni ravni ali razširjeni strokovni kolegij za svoje področje pristojnosti utemelji nastanek nove zdravstvene potrebe in jih na tej podlagi ter ob upoštevanju meril Zakona JAZMP uvrsti v seznam nujno potrebnih zdravil.

Scroll to Top