Začasni odvzem dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v veterinarski medicini, ki vsebujejo pomožno snov dietanolamin

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je odločil, da je potrebno določiti najvišjo dovoljeno količino zaostankov za dietanolamin. Ker je pomožna snov dietanolamin prisotna v zdravilih za uporabo v veterinarski medicini za zdravljenje živali, ki so namenjene za prehrano ljudi in imajo veljavno dovoljenje za promet, bo JAZMP začasno odvzela dovoljenja za promet zdravilom, ki vsebujejo zadevno pomožno snov.

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2018/07/news_detail_002993.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/document_listing/document_listing_000315.jsp&mid=WC0b01ac05806403de#section1

Scroll to Top