STRATEGIJA

Strateško načrtovanje temelji na spremljanju in predvidevanju sprememb v okolju delovanja posamezne organizacije, ki lahko pomembno zaznamujejo njeno delovanje in nadaljnji razvoj. Živimo v obdobju izjemno hitrih sprememb, ki zaznamujejo vsa področja našega delovanja. Digitalizacija, avtomatizacija, internet stvari, umetna inteligenca, genomika, imunoonkologija, personalizirana medicina, celične terapije, nepokrite zdravstvene potrebe, pojav novih bolezni in redefinicija obstoječih ter mnogi drugi novi pristopi ne predstavljajo le napredka v tehnologiji, temveč oblikujejo novo stanje duha in delovanja človeške družbe. K temu še kako prispevajo tudi demografske spremembe ter politični in ekonomski pretresi v Evropski uniji (EU) in svetu.

V takšnih razmerah je še toliko bolj pomembno nenehno spremljanje trendov in pravočasno ter pravilno odzivanje. Tudi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke deluje v okolju, ki ga zaznamujejo navedene obsežne družbene spremembe, in se nanje ustrezno odziva. Zdravstvena reforma v Republiki Sloveniji, strateške usmeritve na področju veterine in spremembe v regulativni mreži EU nas postavljajo pred nove izzive. Pri tem je ključno razumevanje in podpora ustanovitelja ter drugih ključnih deležnikov, saj brez njihovega sodelovanja, predvsem pri zagotavljanju primernih pogojev za prilagajanje spremembam, to ni možno. V domačem okolju želi agencija aktivno soustvarjati politike in regulativne pogoje za izpolnjevanje svojega poslanstva.

VIZIJA

JAZMP je ugledna in mednarodno uveljavljena agencija, ki svojo zavezanost k varovanju zdravja učinkovito uresničuje s strokovnostjo, neodvisnostjo in upoštevanjem k istim ciljem usmerjenih pričakovanj svojih deležnikov.

POSLANSTVO

Na področju zdravil, medicinskih pripomočkov, krvi, tkiv in celic skrbimo za zdravstveno dobrobit ljudi in živali ter kot predlagatelj politik in koordinator stroke sooblikujemo družbeno okolje. S strokovno obravnavo, regulativnimi aktivnostmi in nadzorom omogočamo ter hkrati spodbujamo dostopnost izdelkov in aktivnosti deležnikov, ki z doseganjem visokih standardov prinašajo napredke znanosti in stroke v korist celotne družbe.

Celotno Strategijo razvoja 2018–2021 si lahko preberete na naslednji POVEZAVI

Scroll to Top